Kvarteret Fiskvägarna i Änge

Under 1970-talet ökade småhusens andel av miljonprogrammet och i slutet av decenniet utgjorde småhusen cirka en tredjedel av bostadsbyggandet.

Kritiken mot alltför likriktade nya småhusområden blev efterhand allt hårdare och tvingade fram ett mer varierat byggande. Influenser hämtades bland annat från trädgårdsstaden och den danska tätt-lågtrörelsen.

Området kvarteret Fiskvägarna byggdes 1976-77 och är ett exempel på hur stadsplaneringen såg ut i slutet av 1970-talet, med ett organiskt gatunät i mjuk anpassning till terrängens topografi och sutterränghus byggda på små tomter som är grupperade i mindre områden.

I området är tomtstorleken ca 500 kvm och varje husgrupp består av 6-16 hus som är placerade kring korta entrégator. Entrégatorna avslutas med små planterade parkytor i gaturummets mitt. Området sluttar i sydvästlig riktning ned mot Storsjön och husen har placerats så att utsiktskvaliteterna tillvaratagits.

Även husen visar tydligt drag från 1970-talet med träfasader med stående lockpanel med samma bredd på bräder och lock. Husen är genomgående målade i en mättad röd färg. Även balkongerna är utförda i trä och målade i samma färg som fasaderna. Taken är täckta av de då så populära svarta betongpannorna. Grupperingar av flera fönster eller fönsterband har använts för att skapa variation i fasaderna.

Området byggdes i stiftelsens Östersundsbostäders regi. Arkitektkontoret Höjer-Ljungqvist anlitades och Jon Höjer skissade planen och Bertil Schröder stod för byggnadsritningarna.

Karta

Värdeomdöme

Området är ett bra exempel på bebyggelse från 1970-talet.

De enskilda husens volym varierar men området upplevs som mycket sammanhållet på grund av de röda träfasaderna, de vita detaljerna och de flacka sadeltaken med svarta betongpannor.

Upplevelsevärdena är stora och området upplevs småskaligt trots att det till ytan är ganska stort.


Var varsam med

  • områdets helhetsgestaltning
  • färgsättningen (röd panel och vita fönster)
  • materialval (trä)
  • balansen mellan bebyggelse, grönytor och övrig växtlighet
  • avsaknaden av staket och plank

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23