Kvarteret Bastulägden i Mjälle

Mjälleområdet på Frösön byggdes upp etappvis under det sena 1950- och tidiga 1960-talet. Först och främst av enkla egnahem, men även av mer påkostade gruppbyggda villor vilket kan vara en fingervisning om blandad social ställning.

Mjälle framstår idag som ett mycket varierat bostadsområde som präglas av form- och stilblandning, men också av uppvuxen, blandad och tät växtlighet. Mindre enklaver av gruppbyggda småhus är emellertid bärande för områdets karaktär.

Mjälle kan sägas vara ett uttryck för samhällsförändring framför allt för en ny bilburen medelklass med framtidsdrömmar som växte fram under perioden.

Små hus på små tomter är kännetecknande drag hos bebyggelsen. Hus i två våningar förekommer men en våning dominerar. Fasadmaterialen varierar mellan rött tegel, puts och panel, gärna inom en och samma byggnad. Inslag av mexitegel förekommer.

Gatustrukturen är huvudsakligen uppbyggd av raka gator men varieras av så kallade vändor, plötsliga öppna platsbildningar i gaturummet som skapar intimitet.

Karta

Värdeomdöme

Villabygden i Mjälle är ett utmärkt uttryck för Östersunds expansion och efterkrigstidens generella välståndslyft men också ett uttryck för den amerikanska villaförortens genomslagskraft i 50- och 60-talens Sverige. Det kulturhistoriska värdet i Mjälle är alltså främst av socialt och samhälleligt slag.

Bebyggelsen uppvisar 60-talets varierade arkitektoniska uttryck som tillsammans med uppväxt grönska bidrar till en sammansatt kulturhistoriskt värdefull miljö.

Området är ett uttryck för den samhällsförändring för en ny bilburen medelklass med framtidsdrömmar som ägde rum under 50- och 60-talet.

Bebyggelsen i Mjälle är mycket varierad och de flesta husen är mer eller mindre ombyggda och istället för att peka ut hela miljön har två mindre områden valts ut som är bärande för Mjälles karaktär.


Värdefulla miljöer i kvarteret Bastulägden

> Radhus Hårdvallsvägen

> Enbostadshus Mjällevägen

Sidan uppdaterad 2024-04-24