Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Elevråd

Elevrådet består av representanter från varje klass samt rektor. Elevrådet träffas en gång i månaden.

Varje skola skall ha någon form av föräldraråd eller lokal styrelse. Syftet med det är att föräldrar skall ha en god insyn i den verksamhet som bedrivs och en möjlighet att påverka verksamheten.

Föräldrainflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig.

Föräldraråd

Föräldrarådet på Fagervallsskolan består av:

  • 10 -15 föräldrarepresentanter
  • 1 skolledare
  • 2 personalrepresentanter

Föräldrarepresentanterna utses i sina respektive klasser i början av höstterminen och mandatperioden är ett läsår.

Föräldrarådet träffas 3-4 gånger per termin. Dagordningen för rådets möten sammanställs inför varje möte. Det som diskuteras på mötena skall vara sådana frågor som föräldrar anser vara viktiga frågor för barnen. Utöver det får man från skolans sida en möjlighet att lyfta frågor rörande verksamheten som bör diskuteras med föräldrarna. Varje år ska en eller två frågor prioriteras som "viktiga frågor" som rådet ska arbeta med under läsåret.

För att det här ska fungera så krävs det att alla hjälps åt. Alla är viktiga i det här arbetet och alla behövs. Du som inte är representant har säkert många frågor, funderingar och synpunkter som skulle kunna bidra till att utveckla skolan. Allt detta vill vi ta del av. Du kan alltid höra av dig till föräldrarepresentanterna eller direkt till skolpersonalen om det är något du tycker att vi ska ta upp.

Sidan uppdaterad 2023-11-21