Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Klassråd

Varje klass har klassråd en gång per vecka. Klassrådet väljer representanter till elevrådet.

Elevråd

I elevrådet, som träffas en gång per månad, sitter representanter från alla klasser tillsammans med en pedagog.

Föräldrainflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig.

Varje klass har minst två föräldramöten per läsår. Då ges information, och då finns möjlighet att prata om det som rör hela klassen.

Utvecklingssamtal med elev, vårdnadshavare och lärare hålls en gång per termin. Då kommer vi överens om den individuella utvecklingsplanen och då ger vi det skriftliga omdömet.

Sidan uppdaterad 2023-09-22