Vårt lärande

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Språket och undervisningen

Språket är basen i alla ämnen där begreppsträning och förståelse är A och O för att klara framtida utmaningar i skolan och livet. Engagerade pedagoger gör tillsammans med eleverna skolan till en mångfaldig arena. Där förverkligas olika kompetenser ihop med förståelse och respekt för alla människors lika värde.

Elevernas skoldag präglas av höga förväntningar, med en tro på att alla kan lära och en undervisning med en tydlig struktur med varierat och genomtänkt innehåll, där elevernas tankar och intressen tas tillvara. Förskoleklassen är det första steget in i skolans värld där vi lägger grunden till det fortsatta lärandet.

Lärande

Våra pedagoger bistår eleverna med expertkunskaper genom att vägleda eleverna genom stöttning. Stöttning är både ett begrepp i undervisnings-sammanhang men framförallt en process där elever lär sig genom ett samspel för att hela tiden komma vidare i sin inlärning. Eleverna är hela tiden ägare av sitt eget lärande och medvetna om sin egen framgång.

Genrepedagogik

Vi är en skola som är inspirerade av genrepedagogiken. Flera av våra elever har annat modersmål än svenska vilket ställer höga krav på pedagogerna att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen och övriga delar av våra pedagogiska verksamheter.

Alla elever på Fagervallsskolan får möjlighet att utveckla språket och genom genrepedagogi­ken kan eleverna upptäcka mönster i språket i alla sammanhang, förstå ords funktion och kunna inhämta kunskap i de olika ämnena på ett framgångsrikt sätt.

Sidan uppdaterad 2023-11-07