Fritidshemmets uppdrag

Mål för Arnljotskolans fritidshem

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola samt stimulerar elevernas utveckling och lärande. Elever ges möjlighet att genom lek, aktiviteter och utmaningar träna förmågor inom:

• Språk och kommunikation
• Skapande och estetiska uttrycksformer
• Natur och samhälle
• Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse

Alla avdelningar har kommit igång med sitt arbete utifrån SKA (Systematiskt Kvalitets Arbete). Avdelningarna arbetar med samma inriktning genom att varje eftermiddag erbjuda både "styrda" och frivilliga aktiviteter för eleverna. Under skoltid arbetar fritidspedagogerna aktivt med värdegrundsarbete vilket ofta sker i halvklass under skoltid.


Sidan uppdaterad 2023-12-06