Bostadskvarter i Nedre Karlslund

Ett område med i huvudsak hus i två våningar med trä- eller putsfasader. De flesta husen har sadeltak med tegelpannor. Flera av husen är om- och tillbyggda men husen hade ursprungligen fyra lägenheter kring ett gemensamt trapphus.

Historia och karaktärsdrag

På flera hus har ursprungsfasaden ersatts med en ny fasad i annat material eller färg, och flera hus är tilläggsisolerade. Flera hus har även nya fönster som ersatt de äldre och ursprungliga fönstren.

Området är fortfarande ganska enhetligt beträffande byggnadsvolymer, men visar upp en stor variation avseende bland annat färgskala och fasadmaterial

Husen ligger något indragna från gatan och förträdgårdarna är befriade från ut- och tillbyggnader och komplementbyggnader. Här finns endast en enklare entrédel med ett mindre skärmtak, tegelomfattning runt dörren, smidesräcke och en enklare trappa.

De komplementbyggnader som finns är placerade längre in på tomten än huvud­byggnaden. Gatumiljön är lummig med genomgående typiska staket eller häckar. Även om området visar upp en stor variation så ger området ett intryck av en sammanhållen och någorlunda väl bevarad karaktär.

Karta

Värdeomdöme

Karlslund kan ses som en exposé över småhusbyggandets utveckling från början av 1940-talet till slutet av nästföljande decennium. Det utgör också en tydlig utbyggnad av det centrala Östersund.

Upplevelsevärdena är höga till följd av en god planering och det välbevarade uttrycket. De uppväxta trädgårdarna bidrar till att förstärka de miljömässiga värdena.

I området finns flera fall av byggnader som blivit så förändrade att de tappat mycket av sin ursprungliga karaktär, men området har i stort ett välbevarat uttryck. Många villor är dessutom synnerligen välbevarade

Var varsam med

  • husets volymer
  • ursprunglig färgsättning och materialval
  • ursprungliga detaljer och originaldelar
  • balansen mellan bebyggelse, grönytor, träd och övrig växtlighet
  • husens placering på tomten
  • de typiska entréutformningarna

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23