Kvarteret Tjuren

I kvarteret Tjuren ligger enbostadshus i en våning med källare byggda på 1960-talet. Kvarteret är bebyggt med typiska 60-talshus med en enkel rektangulär form och sadeltak, där variationen i fasad­behand­lingen och färg­sättningen åstadkommer den arkitektoniska variationen. Jansler och Heymann arkitektkontor i Stockholm ritade husen 1963.

Historia och karaktärsdrag

Husen ligger med gaveln mot gatan och står i ett öppet ”landskap” utan några avskärm­ande staket eller häckar. Husen har en enkel rektangulär form med ett någorlunda flackt sadeltak med svarta betongpannor.

Huvuddelen av fasaden är klädd med rött tegel men källardelen är putsad och gavel­spetsarna är klädda med stående träpanel. Träpanelen har idag målats i olika färger men var ursprungligen troligtvis brunlaserad på alla hus.

Vid entrén och uteplatsen är fasaden indragen så att taket bildar en skyddad plats. Entré­erna är enkla med en enkel trappa och ett lätt luftigt räcke.

Fasaden vid uteplatsen har tegel i en ljus beige färg och takets undersida är klädd med en träpanel målad i en ljus färg. Träpanelen sluttar svagt in mot fasaden. Fönstren i vardags­rummet har lägre bröstningshöjd än övriga fönster. Fönsterkarmar- och bågar är målade vita.
Husen utmed Eriksbergsvägen och Älgstråket har samma tidstypiska drag men skiljer sig åt något. Utmed Eriksbergsvägen ligger garagen i källaren och infart sker på gaveln. Den indragna fasaden vid entrén är klädd med ljus beige tegel.

Utmed Älgstråket är garaget sammanbyggt med huvudbyggnaden. Garaget är klätt i ligg­ande träpanel och fortsättningen av garagets tak bildar ett skärmtak över entrén. Entrén är placerad på gaveln.

Karta

Värdeomdöme

I stort så är kvarteret välbevarat och endast några ändringar som till exempel nya garageportar, nya entrédörrar, ommålning av träpanel och någon inglasad uteplats är gjorda.

Husen visar upp många tidstypiska detaljer som de i beskrivningen ovan, och trädgårdsmiljön runt husen är relativt oförändrad.

Var varsam med

  • husens volymer
  • balansen mellan hus och grönytor
  • det öppna "trädgårdslandskapet"
  • ursprungliga material och färgsättning
  • de indragna partierna börom möjligt inte glasas in

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23