Kvarteret Hinden och Hjorten

1942 tog Östersunds ledning ett omfattande grepp om stadsdelen Karlslund, då stadsarkitekt Åke Netterbladt presenterade en stadsplan för området. Den villabebyggelse som fanns sedan tidigare i planområdet kompletterades med en fullständig tomtindelning.

Historia och karaktärsdrag

Planens södra delar, mellan Björkbackavägen och Biblioteksgatan, idag bland annat kvarteret Hjorten, reserverades för hyreshusbebyggelse i fyra våningar med hänvisning till ”det för närvarande mycket trängande bostadsbehovet”.

1940-talets arkitektoniska gestaltning var till viss del en reaktion på det föregående decenniets värderingar. Stadsplanerna utformades därför för att bli intimare och mer mänskliga.
Kvarteren Hjorten och Hinden är en karaktäristisk flerbostadsmiljö från 1940-talet men med tydliga drag av 1950-talet. Husen placerades parallellt i en öppen parkmark samtidigt som några hus lades avskärmande mot gatan så att lummiga gårdar bildades.

I linje med epokens idéer om det goda grannskapet planerades även för ett par butiker. Kvarteren Hjorten och Hinden är ett för tiden stort utbyggnadsprojekt som visar prov på tanken med självförsörjande grannskapsenheter.

Arkitekturen byggs upp av små medel så som förskjutningar i byggnadskropparna, en varierad balkongsättning, en sparsmakad formgivning och smäckra detaljer. Här finns dessutom ett antal versioner på 1940- och 50-talens gestaltningsteman.

Fasaderna har gult eller rött tegel alternativt puts i en ljus eller djupt jordröd kulör. Taken, som är täckta med röda tegelpannor, är utförda som sadeltak eller valmade tak och har nätta takfötter. Enkla burspråk återfinns i byggnadernas gavlar och dekorativa dörr- och fönsteromfattningar återkommer i hela området.

En intressant detalj är att det öppna markområdet utmed Biblioteksgatan, som visserligen blivit mindre på grund av tillbyggda garagelängor, sparades med anledning av risken för en eventuell militär attack på dåvarande regementet A4.

Karta

Värdeomdöme

Området uppvisar en tidstypisk atmosfär med raffinerad enkelhet. Det har dessutom höga upplevelsevärden och är lätt att förstå och uppleva. Miljön är välbevarad och tydligt avgränsad.

Byggnaderna har inte genomgått några större fasadförändringar som till exempel tilläggsisolering.

Var varsam med

  • husens enkla volymer
  • de lummiga gårdarna
  • ursprunglig färgsättning och materialval
  • ursprungliga detaljer och originaldelar
  • balansen mellan bebyggelse, grönytor, träd och övrig växtlighet
  • de nätta takfötterna
  • områdets medvetna helhets­gestaltning

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23