Kvarteret Fjällkon

Ett område med landstingsbostäder i form av radhuslängor och tvåvåningshus med lägenheter med egen ingång byggda på 1970-talet.

Historia och karaktärsdrag

Utformningen av radhusen och lägenhetshusen skiljer sig något åt men har mycket gemensamt avseende volym, skala och val av material. Området bär tydliga spår av 1970-talet och i blandningen av material och färger och ett kubistiskt formspråk uppstår en nytolkning av funktionalismen.

De tre nedre byggnaderna är radhus i två våningar. Taken är platta med ett mindre takfall mot gårdssidan och fasadmaterialet är vitt tegel och trä.

Entrésidan och trädgårdssidan har två helt olika uttryck där trädgårdssidan har ett horisontellt uttryck med liggande träpanel under takfoten och fönstersättning som liknar fönsterband och balkonger i trä. Entrésidan har ett mer vertikalt uttryck med smala och två våningar höga volymer som delar in radhuslängan i separata mer intima entrégårdar.

Gavlarna på de avdelande volymerna är klädda med liggande träpanel. Trädgårdssidans fasad består till största delen av fönster medan entrésidan är mer sluten med några få mindre fönster.

Varje radhuslänga är uppbyggd kring en princip om gradvis privatisering: det större halvprivata utrymmet mellan garagelängorna och entrédelarnas gavlar, det mindre halvprivata utrymmet mellan entrédelarna och den helt privata uteplatsen.

De sex övre byggnaderna är flerbostadshus med lägenheter i två våningar. Trädgårds­sidans fasader har samma utseende som de nedre byggnadernas fasader. På entrésidan delar två lägenheter på en ingång och trappor försedda med tak och ett tätt räcke leder upp till den övre våningen.

Trapporna ser ut att bäras upp av två putsade skivor som sträcker sig förbi trappans tak och vars nedre del bildar en vägg vid entrén. Dessa skivor sätter stor prägel på entrésidan. Entrésidan i dessa hus är inte lika sluten som i radhusen utan här finns stora fönster som i likhet med trädgårdssidan är placerade likt fönsterband. Den tydliga uppdelningen av halvprivata och privata rum finns inte här.

Bilen fick allt större plats i människors vardag och i området finns flera garagelängor placerade nära bostadshusens entréer. De ursprungliga garagen är rivna och nya garagelängor byggdes i mitten av 2010-talet.

Karta

Värdeomdöme

Området är ett relativt väl bevarat exempel på 1970-talsarkitektur som uppvisar många av årtiondets typiska karaktärsdrag. Området är homogent, väl avgränsat och lätt att uppfatta.

Var varsam med

  • husens enkla volymer
  • materialval - trä och tegel
  • trappornas utformning
  • balkongernas utförande
  • fönstersättning

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23