Kvarteret Byalaget

Kvarteret Byalaget vid Tunstigen, som ritades av arkitekten Cyrillus Johansson, stod färdigt 1950.

Historia och karaktärsdrag

Beställare var ett tjänstemannakollektiv som förvärvat ett stycke ängsmark i norra Karlslund med avsikten att uppföra bostadshus åt föreningens medlemmar. Området låg vid tiden i princip helt avskilt från omgivande bebyggelse.

Cyrillus Johansson är ett uppmärksammat namn inom svensk 1900-talsarkitektur, inte minst för sin oöverträffade spridning i landet och produktiva bredd. Johanssons formgivning präglas av ett eget uttryck med fina detaljer och avståndstag­ande från den modernism som började dominera arkitekturen under hans verksamhetstid.

Byalaget representerar slutskedet i Cyrillus Johanssons digra produktion. Den röda fjällpanelen är synonym med flera andra av Johanssons samtida projekt – till exempel den närbelägna tennishallen från 1936 (byggnadsminne), kapellet i Nikkaluokta invigt 1942 och ett radhusområde i Fagersta, uppfört 1941.

Bebyggelsen är uppbyggd av elva närmast identiska villor placerade kring en öppen gemensam plats eller ett tun som efterliknar det gamla bondesamhällets om­bonade bygemenskap.

Här har arkitekten skapat en miljö präglad av enhetlighet och smala byggnadsvolymer längs Tunstigens mjukt svängda form. För Cyrillus fanns bara en tänkbar fasad på den öppna ängssluttningen, nämligen faluröd träpanel.

Arkitekturen har tydliga rötter i allmogebebyggelsen (tvåvånings parstuga). Fasaden är klädd med faluröd träpanel, både stående panel och fjällpanel, och vid entréerna finns förstukvistar med påverkan från äldre Härjedalska barfredar.

Även skorstenarnas uttryck med avsmalnande vitslammade sidor är uppenbart historiserande.

Men här finns också en tydlig påverkan från 1950-talets lekfulla villaarkitektur. Fönstersättningen är modernt oregelbunden och i gavelpartierna finns garage som för­skjutits på tidstypiskt vis för att ge extra utrymme för bilen på uppfarten. Även burspråk med spröjsad glasning är ett återkommande drag.

Fönsterfoder, garage­portar och många andra detaljer varieras i blått, grönt och vitt.

Växtligheten präglas av uppvuxna tallar.

Karta

Värdeomdöme

Byalaget vid Tunstigen är typiskt för den förankring i äldre byggnadstradition som präglar verk ritade av Cyrillus Johansson. Här finns också den omsorg om detaljer och miljö som ofta återkommer i hans verk.

Kvarterets gestaltning kan vid en första betraktelse framstå som helt friskuren från tidens arkitekturtrender men granskar man detaljerna så är 1950-talet i högsta grad närvarande. Byggnaderna har fortfarande kvar mycket av orginalutformningen. Enskilda detaljer har bytts ut mot mindre lyckade ersättningar men merparten är ursprungliga. De flesta orginalfönster och dörrar är bevarade.

Miljön har stort intresse ur arkitektonisk synpunkt och som exempel på föreningsbyggande.

Var varsam med

  • områdets medvetna helhetsgestaltning
  • husens volymer och originaldelar
  • ursprunglig färgsättning på fasader (falurött) och detaljer bör följas
  • balansen mellan bebyggelse, grönytor, träd och övrig växtlighet
  • den öppna karaktären i området - avsaknaden av staket och andra inhägnader

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-24