Kvarteret Lammet och tackan

Kvarteren är en väl sammanhållen enhet med ett på 1960-talsvis grönt stråk mellan husen. Husen är ritade av HSB:s arkitektkontor 1962.

Historia och karaktärsdrag

Kvarteren visar en lätt kubistisk version av kedjehus där mycket flacka sadeltak bidrar till den kubiska formen. Den ljusputsade fasaden bryts upp av bruna panelpartier som ger djup och spänning.

Husen har ett mycket enkelt uttryck utan rent dekorativa inslag. Garagen är placerade närmare gatan än husen och de bidrar till stor del till upplevelsen av gatan och bildar samtidigt en mer privat gård framför husen. Garagen är mycket smala, med plats för en bil, och klädda i liggande träpanel målade i samma bruna färg som husens träpanel.

Taken är platta och har en sarg av trä. På gaveln, ovanför den bruna garagedörren, är två liggande fönster placerade. Fönstren är en viktigt del av garagens gestaltning. Endast några av garagen är förändrade.

Karta

Värdeomdöme

Kvarteren är ett exempel på kedjehuset, som är en variant av radhuset som introducerades på den svenska marknaden under 1950-60-talen.

Husens utmärkande drag är de flacka taken, den kontrasterande materialverkan med ljus puts och mörkbruna träpartier.

Var varsam med

  • husens volymer och originaldelar
  • ursprunglig färgsättning
  • balansen mellan bebyggelse, grönytor, träd och övrig växtlighet
  • grönstråket mellan husen
  • garagens skala, material, ursprunglig färg (mörkt brun) och fönster

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23