Kvarteret Drevern

Ett något ovanligare inslag på Eriksberg är de låga kedjehusen i kvarteret Drevern byggda 1960.

Historia och karaktärsdrag

Kedjehuset är en variant av radhuset som introducerades på den svenska marknaden under 1950-60-talen. Husen är ritade 1959 av arkitekt T. Klarén.

Byggnaderna i sig är mycket enkla och får sitt uttryck genom lek med volymer och vinklar snarare än fristående dekorativa element. Ljusa kulörer håller samman kvarteret. Fasaderna är klädda med träpanel, panel på förvandring, med slammat tegel på gavlarna.

De låglutande pulpettaken, de minimala takutsprången, entrédörren i teak och smidesgrinden är alla kännetecknande för 1960-talets gestaltning. Staket omgärdar gårdarna. Formen på staketen har ett tydligt 1950-talsdrag med den grafiska uppbyggnaden av kilformade brädor.

Karta

Värdeomdöme

Kedjehusen har tydliga drag från 1950-och 60-talen och några större ombyggnationer har inte skett. Området är välbevarat och många ursprungliga detaljer finns kvar. Det är lätt att uppfatta områdets avgränsning.

Var varsam med

  • husens volymer och originaldelar
  • ursprunglig färgsättning på fasader och detaljer
  • balansen mellan bebyggelse, staket, grönytor, träd och övrig växtlighet

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23