Karlslunds gård

Karlslund gård var förr en jordegendom som omfattade större delen av nuvarande stadsdelen Karlslund.

Historia och karaktärsdrag

Gården fick sitt namn efter apotekaren Carl Anton Lignell som köpte gården 1852. Kvar finns nu mangårdsbyggnaden och två flyglar som är uppdelade i tre fastigheter med ett bostadshus på varje.

Mangårdsbyggnaden, från mitten av 1800-talet, är ett påkostat hus med huvudsakligen klassicerande formspråk, framförallt vad gäller listverk och omfattningar men även uppbyggnad och proportioner med ett centralt, utskjutande entréparti.

Exteriörens panelarkitektur är tillkommen omkring sekelskiftet 1900, liksom baksidans eleganta veranda och pelarburna balkong med släta kolonner i 20-talsklassicism. Fönstren är, med några undantag, från 1970-talet men följer de äldre fönstrens form och grågröna färgsättning. Det är oklart när huset fick sin rosa färg.

De båda flygelbyggnaderna från ca 1870-90 är nästan identiska förutom att den norra flygeln har en modernistisk tillbyggnad från 1960-talet. Byggnaderna är i grunden traditionella faluröda timmerhus. Exteriört präglas de av periodens dekorativa snickarglädje och schweizerstil, med sirligt utförda snickerier kring fönster och dörrar och i den västra gavelns väldiga balkong som också skyddas av ett dramatiskt takutsprång. Fönstrens små rutor tillhör schweizerstilen.

Karta

Värdeomdöme

Husen utgör en betydelsefull rest av hur bebyggelsen på en större gård kan ha tett sig i utkanterna av Östersund under mitten och slutet av 1800-talet, med den bevarade tidstypiska gårdsformen mangårdsbyggnad med flyglar. Tänkvärt är gårdens betydelse som ursprung till den omgivande stadsdelens namn.

Mangårdsbyggnadens kännetecknande panelarkitektur har i stora drag bevarats intakt. Trots senare fönsterbyten finns flera välbevarade och viktiga detaljer som vittnar om gårdens historiska ståndsmässighet, såsom entrépartiets listverk och fönster och norra gavelns imponerande hörnlykta, sirligt utförd i gjutjärn. Även stensockeln är en viktig detalj för det kulturhistoriska helhetsintrycket. Baksidans verandaparti vittnar om gårdens byggnadshistoriska förändring.

Byggnaderna uppvisar tidstypiska arkitektoniska uttryck och framförallt är den södra flygeln mycket välbevarad. Av betydelse är också det omgivande, närmast parklika landskapet. Samtliga byggnader är särskilt värdefulla klass A.

Var varsam med

  • gårdsformen med mangårdsbyggnad och flyglar
  • husets volymer och originaldelar
  • ursprunglig färgsättning på hus och detaljer
  • balansen mellan bebyggelse, grönytor, träd och övrig växtlighet

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23