Vår integrationsstrategi

Kommunen har antagit en integrationsstrategi för att tydliggöra vad Östersunds kommun vill med mottagandet och integrationen på längre sikt utifrån ett helhetsperspektiv.

Vad vill vi med integrationen?

För att mottagandet och integrationen ska fungera på längre sikt så är det viktigt att kommunen tillsammans med andra aktörer jobbar långsiktigt med frågorna. I Östersund har vi aktivt jobbat utifrån fyra fokusområden:

  • Öka inflyttningen och få större mångfald.
  • Ta tillvara ny kompetens och skapa förutsättningar för ett ökat deltagande i arbetslivet.
  • Göra vår service, stöd och utbildning tillgänglig och bra för alla.
  • Stärka den sociala sammanhållningen.

Integrationsstrategin i tre steg

1 ) Steg ett - att på ett bra sätt ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd och bosatt sig i kommunen. Det handlar också om att vara attraktiv för potentiella inflyttare som efter asyl­tiden själva väljer Östersund som boendeort.

2) Steg två - ta till vara på den nya kompetens som kommit till oss genom att aktivt jobba för att fler ska komma i arbete snabbare. Kommunen som arbetsgivare har bland annat öppnat upp många av sina arbetsplatser för fler nyanlända praktikanter. Vi samarbetar också med Arbetsförmedlingen för att bättre kunna matcha fler i arbete och skräddarsy utbildnings­moment som gör att fler blir anställningsbara både i kommunens verksamheter och i närings­livet. Mycket av utvecklingsarbetet har bedrivits i olika utvecklingsprojekt som kommunen sökt och beviljats pengar för.

3) Steg tre - skapa bra förutsättningar för olika medborgargrupper att leva tillsammans genom att förbättra kontakter, förståelse och tillit och möten mellan människor. Det handlar också om att arbeta förebyggande för att minska risker för segregation.

Vi jobbar aktivt med alla tre steg samtidigt som ett ständigt förbättringsarbete pågår för att kommunens service och stöd ska vara begripligt och ges med god kvalitet för alla medborgar­grupper. Att det finns så goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet även om man kommit till Sverige som tonåring är av stor vikt. Att effektivisera processen inom utbild­ningsområdet är därför ett viktigt utvecklingsområde.

Läget just nu?

Mottagandet minskar

Den minskade flyktinginströmningen gör att allt färre nyanlända nu kommer till Sverige och Östersund. Även om mottagandet minskar finns fortfarande många som räknas som nyanlända i kommunen.

Samarbetet med civilsamhället viktigt

Civilsamhället spelar en viktig roll för att nya Östersundare ska bli delaktiga och trivas i kommunen. Kommunen har på olika sätt aktivt försökt stimulera goda idéer och engagemang som organisationer och föreningar kan och önskar bidra med i syfte att inkludera fler ny­anlända i pågående verksamheter och aktiviteter. Ett exempel är samarbetet med den ideella föreningen Hej främling samt med Svenska Kyrkan som bland annat lett till ökad trygghet, meningsfulla aktiviteter och bättre skolnärvaro för unga nyanlända. 

Civilsamhälleslotsen

Utmaningar framåt

Några fortsatta utmaningar är att se till att skapa långsiktiga förutsättningar för de många ungdomar som kommit nya till Sverige och Östersunds kommun under senare år. Elever som börjat i skolan i Sverige först i tonåren har ofta svårt att hinna igenom det svenska skol­systemet. En annan utmaning framåt är att samlat möta behov hos alla grupper som av olika anledningar har svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Inte minst kvinnor och unga vuxna. Vi behöver också jobba för att stärka kontakter, förståelse och tillit mellan medborgare i kommunen.

De här utmaningarna finns i hela Sverige och är något som Östersunds kommun kommer arbeta särskilt aktivt med under kommande år. För att möta de här utmaningarna kommer vi att fortsätta samarbeta med myndigheter, näringslivet och civilsamhället.

Sidan uppdaterad 2023-05-25