Äldre och andra i behov av stöd

Yngre person sitter och tittar ut i rum på ett serviceboende tillsammans med två äldre personer

Det finns flera olika möjligheter att få hjälp om du behöver extra stöd för att klara vardagen. Det kan handla om att krafterna börjar avta för dig som blivit äldre. Men det gäller också dig som har en sjukdom eller annan funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd. Även du som har en tillfällig skada eller sjukdom har rätt att få tillfälligt stöd.

Våra stödinsatser

Anhörigstöd

Det finns olika sorters stöd som ska underlätta för dig som vårdar en anhörig.

Anhörigstöd och avlösning

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning kan du få om du har en bestående eller långvarig funktions­nedsättning och behöver göra förändringar i din bostad.

Bostadsanpassning

Boendestöd

Boendestöd är ett komplement till hemtjänsten för dig med en psykiatrisk diagnos och som behöver hjälp att få struktur på vardagen.

Boendestöd

Dagverksamhet

På Södra strand bedrivs dag­verk­sam­het för personer med demens­sjuk­dom.

Dagverksamheten

Digital hemguide

Har du fyllt 68 år och önskar hjälp och tips hur du kan använda din dator, mobil eller surfplatta? Då kan få besök av vår digitala hemguide.

Digital hemguide

Fixartjänster

Har du fyllt 68 år och bor i Östersunds kommun. Då har du rätt till fixar­tjänster.

Fixartjänster

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har svårt att åka buss eller vanlig bil. Färd­tjänst­en har bilar som är speciellt an­pass­ade för rullstol och andra hjälpmedel. Med färdtjänst kan du få skjuts från dörr till dörr.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

God man och förvaltare

En vuxen person som på grund av sjuk­dom inte kan ta tillvara sina rättigheter och inte själv kan ansöka om stöd och hjälp kan ha rätt att få hjälp av en god man eller förvaltare.

God man och förvaltare

Hemsjukvård och rehabilitering

Har du stora svårigheter att ta dig till en hälsocentral på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan du få sjuk­vård och rehabilitering i hemmet.

Hemsjukvård och rehabilitering

Hemtjänst

Hemtjänsten består av flera delar. Det kan vara att få hjälp med vanliga hus­hålls­göromål som tvätt, städ­ning och inköp. Det kan också handla om hjälp med exempelvis måltider och person­lig hygien.

Hemtjänst
Direktkontakt med hemtjänsten

Hjälpmedel

För att du ska klara dig så själv­ständ­igt som möjligt finns särskilda hjälpmedel. I första hand kontaktar du din hälso­central för hjälp. Men har du hem­tjänst eller hemsjukvård kan du vända dig till kommunens arbets­terapeut eller sjukgymnast.

Hjälpmedelscentralen

Hälsoträff för dig som är senior

Östersunds kommun erbjuder hälsoträffar med samtal och föreläsning om hälsa och hälsofrämjande insatser. Vi vill att du får mer kunskap om vad som bidrar till bättre hälsa och välmående.

Hälsoträff för dig som är senior

Korttidsvistelse

Kommunens målsättning är att du ska kunna bo hemma och få det stöd och den hjälp du behöver på ett tryggt och säkert sätt. Men det kan finnas till­fällen då det inte är till­räck­ligt. Du kan då ansöka om att under en kortare tid få komma till ett kort­tids­boende.

Korttidsvistelse

Ledsagarservice

Har du svårt att ta dig ut på egen hand för att delta i aktiviteter utanför hem­met så som promenader, gå på bio eller utflykter. Då kan du ansöka om led­sagar­­service.

Ledsagarservice

Lunchserveringar

Du som är pensionär kan äta lunch på någon av kommunens mötes­platser och vissa särskilda boenden.

Lunchserveringar

Mötesplatser

Runt om i kommunen finns det mötes­platser dit du är välkommen för att få sällskap eller delta i olika aktiviteter.

Mötesplatser för äldre och andra

Den största mötesplatsen är Präst­gatan 58. Här hittar du bland annat restau­rang, café, bastu med relax, galleri och fotvård.

Prästgatan 58 - mötesplats för alla åldrar

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger dig rätt att parkera på parkerings­platser som är reserverade för dig som har nedsatt gångförmåga. Du har också rätt att parkera på vanlig parkeringsplats på offentlig mark

Parkeringstillstånd

Portionsmat

Du kan få färdiglagade matportioner levererade hem två gånger i veckan.

Portionsmat

Stöd enligt LSS

Har du en bestående funktions­ned­sätt­ning kan du ha rätt till stöd enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Funktionsnedsättning

Syn- och hörselombud

Du som har en syn- eller hörselskada kan ha rätt att få hjälp av ett syn- och hörsel­ombud. Ombudet arbetar för att under­lätta din vardag.

Syn- och hörselombud

Särskilt boende

Du som har så stort behov av trygghet och vård att du inte längre känner trygghet i ditt hem har rätt att få flytta till särskilt boende.

Särskilt boende

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som vill leva ett självständigt liv i eget boende men samtidigt vara säker på du kan få hjälp vid akuta situationer när som helst på dygnet.

Trygghetslarm Pdf, 429.9 kB. 

Din rätt till vård och omsorg

Alla som anser sig behöva service och omsorg har rätt att ansöka om bistånd enligt social­tjänstlagen. För att få reda på om du har rätt till hemtjänst eller annat bistånd måste du ansöka hos kommunen.

Så ansöker du om stöd hos kommunen

Vill du ansöka om stöd kan du ringa kommunens kundcenter, ansöka direkt via vår e-tjänst eller på blankett.

Sök stöd inom vård och omsorg

Saemiengïele voeresehoksesne

Staaren tjïelte edtja faaledh dïsse gie dagkerem nuepiem vaajta, abpe jallh biehkine servicem jïh hoksem åadtjodh mah voeresehoksen faaleldahkemieresne dejstie barkijistie gïeh saemien gïelem maehtieh. Tjïelte edtja aaj faaleldahkemieresne dej voeresi daerpiesvoeth hoksedh dej kulturellen identiteetem gorredidh.

Samiska i äldreomsorgen

Östersunds kommun ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar samiska. Kommunen ska också inom ramen för sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Information från Socialstyrelsen på flera språk

Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr som vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig. I broschyren får du veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta, vem du ska vända dig till och hur du går till väga om du inte är nöjd med beslut eller hur olika insatser utförs. Du hittar även en kortare beskrivning av de lagar och regler som styr vården och omsorgen.

Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre (tillgänglig på flera språk)

Hjälp hemma

I broschyren "Hjälp hemma - för dig som behöver hjälp i vardagen" får du en sammanfattning av olika sorters stöd som finns att få.

Broschyren finns också inläst. Beställ den via bibliotekets talboksavdelning 063-14 40 43 eller 063-14 30 09.

Hjälp hemma - för dig som behöver hjälp i vardagen (broschyr) Pdf, 2.4 MB.

Framsidan på broschyren "Hjälp hemma"

Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad kan du behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkring för att hemförsäkringen ska gälla.

Se över din hemförsäkring

Så här tycker medborgarna

Genom brukarundersökningar och andra uppföljningar försöker kommunen ta reda på vad medborgarna tycker om det stöd och den hjälp de får.

Vård- och omsorgsförvaltningens brukarundersökningar

Sidan uppdaterad 2023-05-09