Barn- och utbildningsnämndens behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Barn- och utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är uppgifter som: Namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Dessutom hanteras uppgifter om enskilda barns och elevers betyg och omdömen. Dessa är relaterade till deras kunskapsutveckling och sociala utveckling. Även uppgifter om anhöriga registreras.

Syftet med behandlingen är att på ett rättssäkert sätt fullgöra våra skyldigheter som myndighet. Från ansökan till någon av våra verksamheter och till dess att placeringen avslutas.

Vi har fått dina uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsdatabas. Vi följer de lagar som gäller kring integritet vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Uppgift av allmänt intresse eller Myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i våra register så länge som ditt barn är inskriven i förskola/skola hos oss. Även efter avslutad placering kommer personuppgifter att finnas registrerade hos oss. Principen är dock att uppgifterna ska vara "adekvata, relevanta och inte för omfattande" i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Läs mera om de grundläggande dataskyddsprinciperna i dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679), artikel 5.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, dataportabilitet, för att begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kundcenter@ostersund.se.

Du når vårt dataskyddsombud genom att mejla till gdpr@ostersund.se. Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd

Sidan uppdaterad 2022-11-09