Kvalitet och resultat

Får du som kommuninvånare valuta för dina skattepengar? Östersunds kommun arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kvaliteten på vår kommunala service. Därför behöver vi regelbundet följa upp vårt arbete och jämföra oss med andra kommuner.

Förutom lagar, förordningar och kommunfullmäktiges mål fastställer nämnder och styrelser nämndsmål som beskriver vilken kvalitet vi ska leverera till våra medborgare. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete kan vi ta reda på om vi lever upp till de kraven samt hur vi kan förbättra kvaliteten på våra tjänster ytterligare.

Vi använder olika metoder för att mäta kvaliteten:

 • Brukarundersökning
  Alla kommunens verksamheter genomför brukarundersökningar. Det innebär att vi tar reda på vad våra brukare och deras anhöriga tycker om kvaliteten på våra tjänster.
 • Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
  Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför varje år en kvalitets­undersökning som heter "Kommunens kvalitet i korthet", förkortat KKiK. Denna undersökning medverkar Östersunds kommun i.
 • Kommunens Förnyelsepris
  Östersunds kommun delar varje år ut ett Kvalitetspris. Från och med 2017 jobbar vi med Förnyelsepriset. Priset ska uppmärksamma förnyelse och förbättring inom alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av Östersunds kommun.
 • Kommunkompassen
  Kommunkompassen är en frivillig utvärdering som genomförs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ett användbart verktyg i kommunens kvalitetsarbete.
 • Kvalitetspris för vård och omsorg
  Vård- och omsorgsnämnden delar varje år ut ett kvalitetspris till en verksamhet, arbetsplats eller person inom vård och omsorg. Du som medborgare kan nominera till priset.
 • Medborgarundersökning
  I Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Frågorna i undersökningen handlar om hur man som medborgare uppfattar kommunen som plats att leva och bo på, kommunens verksamhet och möjlighet till inflytande och påverkan i kommunen.
 • Servicedeklarationer och synpunktshantering
  Kommunens verksamheter utarbetar egna servicedeklarationer som beskriver vilken kvalitet vi ska leverera till våra medborgare. Alla medborgare kan också lämna synpunkter till kommunen på utförda tjänster.
 • Öppna data
  I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3 000 nyckeltal om kommuner och landstings resurser, volymer och kvalitet.

Kommunens kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och förvaltningar ska arbeta med dessa områden. Syftet med policyn är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Östersunds kommun.

Östersunds kommuns kvalitetspolicyPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-05-31