Trafiklyft norra Odenskog

Med Trafiklyft norra Odenskog tar vi ett helhetsgrepp för att få bättre flyt i trafiken. Vi genomför förbättringar för alla trafikslag; bilister, cyklister och gående.

Förstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den. Exploatören ansvarar för bygge av gång- och cykelväg inom lilamarkerat område. Därför kan vi inte ange exakt sträckning av vägarna inom området.

Det stora byggarbetet drar i gång sommaren 2024, men redan i augusti 2023 startar vi genom förbättringar på och runt Körfältsvägen. Här hittar du aktuellt information om allt som händer inom "Trafiklyft norra Odenskog".

Frågor och svar

Varför ska det här arbetet göras?

Norra Odenskog har ändrat karaktär under senare år. Från att tidigare varit ett mindre industriområde har det vuxit och där finns numera många typer av verksamheter, inte minst handel av olika slag.

Trafiksituationen upplevs som besvärlig ur ett antal perspektiv. Det bildas lätt bilköer när många vill handla samtidigt i Lillänge, Stuguvägen blir ofta en flaskhals för arbetspendlare och gång- och cykelbanor hänger inte ihop på ett bra sätt. Vi behöver vidta en rad åtgärder för att få bättre flyt i trafiken.

Det sker även en stor nyetablering i området, då Bauhaus bygger ett varuhus på den så kallade betongtomten vid infarten till Östersund från E14. Det beräknas medföra ytterligare tryck på vägarna. Genom att ta ett helhetsgrepp på trafiksituationen i hela området är målet att få ett bättre flöde, vilket gör det både säkrare och enklare att ta sig till och från norra Odenskog.

Vem blir berörd?

Ombyggnationerna kommer på sikt att innebära en bättre situation för såväl invånare och företag som besökare och förbipasserande.

Eftersom området är en knutpunkt och genomfartsled kommer alla som ska ta sig till eller från området, alternativt bara passera, att beröras under byggtiden. Det kommer periodvis att bli stökigt för bilister, transportörer, chaufförer inom kollektivtrafik, cyklister och gående.

Boenden längs Körfältsvägen påverkas genom ökad trafik förbi deras bostäder. Men vägen kommer att förbättras för ökad trafiksäkerhet och inga bostäder riskerar att överskrida riktvärden för trafikbuller.

Mosippans förskola påverkas genom den nya gatan mellan Körfältsvägen och Hagvägen. Gatan kommer bland annat att förses med bullerskydd mot förskolans gård.

Hur påverkas trafik och boende just nu

Körfältsvägen: avstängd för genomfartstrafik från 21 augusti

Från och med måndag den 21 augusti och cirka 2 månader framåt kommer Körfältsvägen att vara avstängd för genomfartstrafik mellan Mosippans förskola och Konstapelgränd.

Vår entreprenör ska bland annat flytta brunnar, gräva bort befintlig trottoar, sätta ny kantsten och asfaltera utmed Körfältsvägen.

Öppet bara för bussar och boende på Körfältet

Bussar och boende på Körfältet får passera. Övrig trafik får välja andra vägar. Ett körfält kommer att vara avstängd inom den avstängda sträckan på Körfältsvägen. Bussar och boende hänvisas förbi arbetsområdet.

Gående och cyklister

Trottoaren längs med Körfältsvägen, närmast bostadsområdet Körfältet, kommer att stängas av för gående. De hänvisas istället till gång-och cykelvägen på andra sidan Körfältsvägen, som kommer att vara öppen i första skedet för både gående och cyklister. Längre fram kommer vi dock behöva stänga även denna.

Karta över Körfältet.

Den röda markeringen visar den berörda sträckan av Körfältsvägen.

Hur ser planen för arbetet ut?

Arbetet kommer att ske i flera steg.

2023

  • I augusti 2023 sätts spaden i jorden på Körfältsvägen. Ombyggnationer sker från Konstapelgränd till och med övergångsplatsen vid Mosippans förskola.
  • Den befintliga bilvägen ska breddas och refuger byggas för att göra övergångar mer trafiksäkra. Det blir också en helt ny busshållplats.
  • Dessutom kommer vi att förbereda för en ny rondell på Hagvägen, mellan McDonalds och den så kallade betongtomten, där Bauhaus ska ligga.
  • En ny bit väg ska byggas fram till den rondellen och den kommer att följa den nuvarande gång- och cykelvägen.
  • För att vägbygget ska vara möjligt kommer vi att behöva avverka en del av skogen mot betongstationen.
  • Vi bygger ett 160 meter långt bullerskydd vid förskolan Mosippan.

2024

  • Två nya rondeller ska byggas för att skapa ett bättre trafikflöde, en längs Stuguvägen och en längs Hagvägen.
  • För att avlasta trafikplats Odenskog byggs en ny anslutningsväg som kopplar ihop Hagvägen med Körfältsvägen och därmed skapar en genare väg mellan centrum och Lillänge/Odenskog.
  • I ombyggnationerna ingår även bra möjligheter för gång- och cykeltrafikanter att röra sig i området samt att miljö och landskap ska utformas på ett trevligare och mer tilltalande sätt.

Hur lång tid kommer det att ta?

Arbetet kommer att pågå drygt två år, från och med byggstart i augusti 2023. Den mest intensiva perioden sker runt sommaren 2024.

Hur kan jag få information?

Sidan uppdaterad 2023-08-18