Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan är en central stödfunktion för skolornas, och i viss utsträckning även för­skolor­nas, lokala barn- och elevhälsoarbete.

Barn- och elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar. Detta genom att bidra med spets­kompetenser och insatser kring barn och ung­domars hälsa, lärande och utveckling mot utbild­ningens mål.

På Barn- och elevhälsan arbetar skol­sköter­skor, skol­läkare, skolkuratorer, psykologer, special­pedagoger, logo­peder och pedagoger med spets­kompetens. Sammanlagt är vi drygt 60 medarbetare.

Kontakta oss

Du kan alltid ta hjälp av din lärare/ hand­­­ledare för att komma i kontakt med skol­sköter­ska, skol­kurator eller annan elev­hälso­per­sonal.

På skolan finns också ett elev­hälso­team som du kan vända dig till.

Skolornas elevhälsoteam

Våra stödområden

Skolornas barn- och elev­hälso­­team

Alla skolor i Östersunds kom­mun har ett eget elevhälso­team (EHT) som leds av skolans rektor. Förskolorna har egna barnhälsoteam (BHT).

Barn- och elevhälsoteam

Förälder Östersund

Barn- och elevhälsan hjälper dig som vill utvecklas i relationen till ditt barn. Du kan få råd och tips för att hantera konflikter och få vardagslivet att flyta lite smidigare.

Förälder Östersund

Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården

Skolfam är en skolsatsning inom familje­hems­vården. Det är en arbetsmodell som syftar till att ge familjehemsplacerade barn samma möjligheter att lyckas i skolan som andra barn.

Skolfam - Skolsatsning inom familje­hems­vården

Likabehandlingsarbete

Vi ska ha en skolmiljö som är fri från disk­riminering, trakasserier och kränk­ande behandling. Vi arbetar därför före­byggande och åtgärdande mot mobb­ning, våld och hot samt stress.

Likabehandlingsarbete

Särskild undervisning vid sjukhus

Barn- och elevhälsan erbjuder särskild undervisning vid sjukhus. Detta är till för barn och ung­domar som på grund av vård­situa­tion eller sjuk­domstillstånd inte kan delta i ordinarie undervisning.

Särskild undervisning vid sjukhus

Har du synpunkter eller klagomål på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss det. Dina synpunkter och klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2022-11-08