Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan är en central stödfunktion för skolornas, och i viss utsträckning även för­skolor­nas, lokala barn- och elevhälsoarbete.

Barn- och elevhälsans uppgift är att stödja rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar. Detta genom att bidra med spets­kompetenser och insatser kring barn och ung­domars hälsa, lärande och utveckling mot utbild­ningens mål.

På Barn- och elevhälsan arbetar skol­sköter­skor, skol­läkare, skolkuratorer, psykologer, special­pedagoger, logo­peder och pedagoger med spets­kompetens. Sammanlagt är vi drygt 60 medarbetare.

Kontakta oss

Du kan alltid ta hjälp av din lärare/ hand­­­ledare för att komma i kontakt med skol­sköter­ska, skol­kurator eller annan elev­hälso­per­sonal.

På skolan finns också ett elev­hälso­team som du kan vända dig till.

Skolornas elevhälsoteam

Våra stödområden

Skolornas barn- och elev­hälso­­team

Alla skolor i Östersunds kom­mun har ett eget elevhälso­team (EHT) som leds av skolans rektor. Förskolorna har egna barnhälsoteam (BHT).

Barn- och elevhälsoteam

"Just nu: föräldragrupp för dig med barn som kämpar med skolnärvaron" 

Är du förälder till ett barn i grundskolan med skolfrånvaro eller som kämpar med att ta sig till skolan? Genom gruppen På väg till skolan får du möjlighet att dela erfarenheter med föräldrar i liknande situation. Du får tips kring hur du kan stötta och hjälpa ditt barn att vara mer i skolan. Gruppen riktar sig främst till dig som inte har pågående stödkontakter från socialtjänst och BUP. Anmäl dig via länken: Föräldrautbildningar på gång vårterminen 2023 - Östersund.se (ostersund.se)

Likabehandlingsarbete

Vi ska ha en skolmiljö som är fri från disk­riminering, trakasserier och kränk­ande behandling. Vi arbetar därför före­byggande och åtgärdande mot mobb­ning, våld och hot samt stress.

Likabehandlingsarbete

Särskild undervisning vid sjukhus

Barn- och elevhälsan erbjuder särskild undervisning vid sjukhus. Detta är till för barn och ung­domar som på grund av vård­situa­tion eller sjuk­domstillstånd inte kan delta i ordinarie undervisning.

Särskild undervisning vid sjukhus

Har du synpunkter eller klagomål på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss det. Dina synpunkter och klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2023-03-22