Trafikstörningar och vägarbeten

Gatumiljö med uppställd vägskylt som anger tillfällig omledning av trafiken

Här kan du läsa om pågående och planerade vägarbeten som påverkar trafiken inom kommunen.

Vems är vägen?

Kommunen ansvarar för gatorna i tätorterna, medan Trafikverket har ansvar för läns- och riksvägarna. För att se Trafikverkets vägarbeten, se

Trafikverket: Projekt i Jämtlands län

Begränsad framkomlighet eller avstängda gator

Vi gör vårt bästa för att både trafiken och grävarbetena ska flyta på och att vi får en trygg och säker miljö för alla. Gångtrafikanter och cyklister får, så gott som alltid, en skyddad passage förbi groparna. Övrig fordonstrafik får oftast en begränsad framkomlighet med sänkt hastighet och bara ett körfält där trafiken från ena hållet har företräde. Är gatorna smala eller arbetet omfattande stänger vi av hela gatan och leder om trafiken. Men behörig trafik släpps fram från något håll.

Varför grävs det i gatorna?

Vi gräver i gatorna för att exempelvis renovera vatten- och avloppsledningar, renovera ledningar för gatubelysning, plantera träd eller för att bygga cykelbanor. Och är det inte kommunen som gräver, så är det Jämtkraft som lagar el- eller fjärrvärmeledningar, eller leverantörer av bredband som lägger fiberkabel.

Vi samordnar

Alla vi som gräver i gatorna försöker att samordna våra arbeten när det går. Det innebär att en del grävarbeten kan upplevas som långdragna, eftersom flera verksamheter turas om att arbeta i samma grop. Men då behöver vi inte gräva i gator som nyss har fått ny beläggning efter ett tidigare grävningsarbete.

Efter vägarbetet

När arbetet är klart fylls gropen igen, men det dröjer innan marken får tillbaka sitt ursprungliga utseende.

Ytan täcks först med grus och nivåskillnaden ska vara så liten som möjligt. Större gator kan få en tillfällig lagning med kallasfalt.

Har gropen varit djup vill vi att en tjällossningsperiod ska passera, så att marken sätter sig, innan den ursprungliga beläggningen återställs.

Efter grundare gropar återställs beläggningen tämligen omgående, om inte vintern har hunnit komma.

Allt beläggningsarbete utförs under sommarhalvåret.

Här nedan kan du läsa om de grävarbeten som planeras av Östersunds kommun och som kan störa trafiken. Akuta arbeten finns inte med i listan nedan. Arbeten som andra aktörer gör finns inte heller med här.

Centrala stan: Planerade vägarbeten 2021

Gång- och cykelbanor

Bangårdsgatan

Vi bygger gång- och cykelbana och planterar träd. Samtidig ska Jämtkraft flytta sina fjärrvärmeledningar.

Krondikesvägen

Vi bygger gång- och cykelbanor längs båda sidor av Krondikesvägen från Fyrvalla-rondellen till Rådhusgatan. Arbetet påbörjas våren 2021.

Tegelbruksvägen

Vi bygger gång- och cykelbana från Krondikesvägen till Körfältsskolan. Påbörjas våren 2021.

Läs mer om nya gång- och cykelbanor

Norra Gröngatan

Vi förnyar allén längs Marielundsgatan.

Ringvägen - vid Centralstationen

Vi bygger gång- och cykelbro över järnvägen vid Centralstationen. Arbetet påbörjas våren 2021.

Frösön: Planerade vägarbeten 2021

Gång- och cykelbanor

Bergsgatan - Norra Strandvägen

Vi bygger gång- och cykelbana från Frösöbron, längs Storsjöns strand, Norra Strandvägen och Bergsgatan till Per Magnérs väg med start våren 2021.

Fritzhemsgatan

Vi bygger gång- och cykelbana från Trädgårdsvägen längs Fritzhemsgatan och Mällbyvägen fram till Konvaljevägen. Påbörjas våren 2021.

Trädgårdsvägen

Gång- och cykelbanan som vi började med i fjol ska färdigställas under våren 2021.

Läs mer om nya gång- och cykelbanor

Renovering av VA-ledningar stör också trafiken


Läs mer om var vi renoverar VA-ledningar i år

Varför tar det så lång tid att renovera vatten- och avloppsledningar?


Vatten- och avloppsledningar ligger flera meter under gator och vägar. Det innebär att när vi ska arbeta med underhåll eller lagningar av ledningarna måste vi gräva upp gatorna.

Vi renoverar medan ledningarna levererar

För att renovera ledningar behöver vi stänga av gator och gräva oss ned minst 2 - 3 meter. Samtidigt som vi renoverar ledningarna ska ju ledningarna fortfarande leverera vatten av dricksvattenkvalitet och ta hand om avloppsvatten. Och vi kan förstås inte stänga av all trafik och gräva upp långa avsnitt av gatorna, eftersom fastighetsägare, räddningstjänst och annan nyttotrafik behöver komma fram. Det gör att arbetet blir omständigt och vi kan inte göra allt på en gång.

I tätbebyggt område tar dessa arbeten ofta lång tid; cirka 3 - 8 månader.

Moment för moment i grop efter grop

Ofta gräver vi oss ned till ledningarna för att göra ett moment. Sen gräver vi en ny grop intill den förra, för att göra samma moment där. Massorna från grop 2 använder vi för att fylla igen grop 1 för att släppa fram trafiken där. Saktar arbetar vi oss vidare längs gatan och gräver grop efter grop. Sen börjar vi ofta om från början med att gräva där vi har grävt förut, för att utföra nästa moment. Vi gräver upp, jobbar på ledningarna och fyller igen, och gräver upp igen, jobbar på ledningarna och fyller igen ... Grävandet och flyttandet av massor gör att tunga fordon trafikerar våra arbetsplatser hela tiden.

Fastigheterna kan alltid nås från något håll

Oftast räcker det med att vi stänger av ett körfält men det händer att vi måste stänga av i båda körriktningarna och leda om all trafik. Men då ser vi till att kringliggande fastigheter är nåbara från något håll.

Det är däremot mycket sällan som vi måste spärra av för gångtrafikanter och cyklister.

Bygge av nytt vattenverk vid Storsjöstråket

Vi håller på att bygga ett nytt modernt vattenverk vid Storsjöstråket. Det innebär bland annat att vägen mellan Nedre Vattugatan och järnvägskorsningen vid Tjalmargatan är avstängd för allmänheten från och med hösten 2021.

Under perioder kommer gång- och cykelvägen mellan Minnesgärde och Odensala vara avstängd för att vi ska förstärka vägen. Under två kortare perioder kommer även parkeringen vid badplatsen vid Minnesgärdet att vara avstängd för grävningsarbeten.

Det nya vattenverket beräknas vara klart 2026

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-01