Myndigheternas olika uppdrag

Flera myndigheter ansvarar för olika delar av asyl- och integrationsprocessen. Här får du reda på vad kommunen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen och andra myndigheter gör.

Samarbete för ett bra mottagande

Flera myndigheter har ett gemensamt ansvar för de flyktingar som kommer till Sverige och Östersund. Östersunds kommun samarbetar med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och flera hjälporganisationer för att göra både korta och långa vistelser i kommunen så bra som möjligt.

Kommunens ansvar

  • Att se till att nyanlända med uppehållstillstånd som anvisas till kommunen erbjuds en första bostad.
  • Att nyanlända med uppehållstillstånd får stöd och vägledning efter behov under den första tiden här.
  • Att nyanlända får undervisning i Svenska för invandrare (SFI), samt samhällsorientering (SO) och annan vuxenutbildning.
  • Att barn och unga får skola, förskola och barnomsorg oavsett om de har fått uppehållstillstånd eller inte.
  • Att personer som inte har rätt till en etableringsplan eller etableringsersättning från Arbetsförmedlingen utreds för annan försörjning.
  • Att ensamkommande barn från 14 år får bo i ett HVB. Kommunen ansvarar för deras omvårdnad och integration. Det gäller både asylsökande barn och de som har fått uppehållstillstånd.
  • Att utreda det ensamkommande barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende, till exempel HVB. Det kan också handla om att utreda om en anhörig som bor här är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet. Kommunen ansvarar också för att utse en god man samt för att ge fortsatta insatser under barnets uppväxt.

Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för boende och utbetalning av dagersättning till asylsökandeunder tiden individen väntar på besked i asylärendet. Boende erbjuds till den asylsökande som inte har ett eget ordnat boende. Den asylsökande som inte har några egna pengar, eller andra tillgångar, kan ansökan om dagersättning från Migrationsverket. Dagersättningen ska täcka kostnader såsom mat, kläder, hygienartiklar, med mera.

Migrationsverket ansvarar för att betala ut statlig ersättning till mottagande kommuner och landsting. Migrationsverket tar även fram prognoser om hur många flyktingar som väntas komma till Sverige och de ansvarar för bosättning av flyktingar som fått uppehållstillstånd.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna för dialog med kommunerna om hur många flyktingar med uppehållstillstånd som ska anvisas och bosättas i respektive kommun. De stöttar kommunerna i deras beredskap att ta emot nyanlända och de ska arbeta för att det finns en god regional samverkan mellan berörda aktörer som har uppdrag inom mottagandet av nyanlända.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända 20-64 år som fått uppehållstillstånd på grund av asylskäl och är bosatta i en kommun. De ska skapa förutsättningar för att människor som är nya i Sverige snabbt ska kunna hitta arbete eller börja utbilda sig.

Arbetsförmedlingen gör en plan för vuxna nyanlända som bosatt sig i en kommun. Planen innehåller aktiviteter som ska motsvara heltidsarbete, 40 timmar per vecka. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om deltagande i etableringsprogrammet.

Försäkringskassan

Försäkringskassan beslutar om, samt gör utbetalning av etableringsersättning och etableringstillägg. De ansvarar även för utbetalning av andra ersättningar såsom barnbidrag. Etableringsersättningen betalas ut en gång i månaden av Försäkringskassan under individens etableringsperiod.

Ersättningen är högst 308 kronor per dag, fem dagar per kalendervecka under förutsättning att den enskilde deltar i de aktiviteter som finns i etableringsplanen.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Region Jämtland Härjedalen

Regionen ansvarar för att nyanlända får kostnadsfri hälsoundersökning samt akut vård. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård som övriga barn i Sverige. När individen har fått uppehållstillstånd gäller samma rättigheter som för alla invånare.

Läs mer på Region Jämtland Härjedalens webbplats

Sidan uppdaterad 2023-05-25