Publicerad 2021-06-15

Kommunen kartlägger träden i nytt projekt

Östersunds kommun har låtit kartlägga träden i staden och kommunens tätorter för att få bättre underlag för hållbar stadsplanering. Syftet är att få en övergripande bild av tätorternas alla träd, samt samla in mer fakta om de olika träden som kan vara användbart bland annat i planering, men även för skötsel och förvaltning av träden.

Utsnitt digital trädkarta

Nytt verktyg ger övergripande bild

Syftet med Trädkartan är att få en övergripande bild av tätorternas alla träd, inte bara de kommunen förvaltar eller de som finns inmätta av kommunen eller andra aktörer.

För professionella användare som arbetar med kommunens träd på olika sätt, finns det även fler möjligheter, till exempel att lägga till mer detaljer om träden som behövs vid förvaltning och skötsel.

Led i hållbar samhällsplanering

- Genom att ta hänsyn till träden i stadsplaneringen kan vi skapa en hälsosammare miljö som på sikt ger samhällsekonomiska vinster, säger Frida Larsson, stadsträdgårdsmästare på Östersunds kommun, som tillsammans med Matilda Segersäll, kommunekolog och Torbjörn Rost, avdelningschef Kart och Lantmäteri, tagit initiativ till kartläggningen.

Trädkartan är också ett analysverktyg, med funktioner som att ta bort och lägga till träd i kartan. Det gör att man kan studera olika scenarier för växt- och djurliv eller ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.

- Detta är användbart när vi gör översikts- och detaljplaner där vi planerar för nya bostäder, vägar och verksamheter, berättar Frida Larsson.

Tar allmänheten till hjälp

Kommunen genomför nu en crowdsource-kampanj för att öka engagemanget kring våra träd och samla mer och korrektare information till Trädkartans databas. Trädinventering är en delaktivitet i kampanjen, men även trädbingo för att få fler att komma ut och hjälpa till.

- Ju fler och säkrare uppgifter om träden som finns i kartan, desto bättre analyser kan vi på sikt få ut av verktyget. Samtidigt hoppas vi många kommer att se det som en kul aktivitet där promenaden eller cykelturen får en extra mening, säger Frida Larsson.

Unikt verktyg

Det unika med verktyget Stadsträd är att varje träd med hjälp av laserscanning inte bara får en punkt utan också har en höjd och bredd. Detta gör att verktyget har många användningsområden.

Själva underlaget är inte exakt, men det fina är att varje trädpunkt är möjlig att redigera genom att lägga till mer information om trädet. Det kan handla om vilken art det är och vilken omkrets på stammen det har. Det går också att ladda upp foton och skriva kommentarer

Verktyget är gratis och fritt att använda och därför vill kommunen genom Stadsträd väcka intresse och kunskap hos medborgarna om träden och deras betydelse.

Om projektet

Östersunds kommun är tillsammans med flera andra kommuner med i ett projekt inom Vinnova Smart built som handlar om utveckling av webbappen Stadsträd. Ett delprojekt är att genomföra en kampanj för och tillsammans med medborgare för användning av webbappen.


För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Frida Larsson, stadsträdgårdsmästare Östersunds kommun, telefon: 063-14 43 70

Trädens nyttor

Träd i bebyggda områden bidrar till en vacker miljö och utgör livsmiljö för många arter av växter och djur, till exempel många fåglar och lavar.

Träden är också nyttiga för oss människor och bidrar med massor av naturnyttor eller så kallade ekosystemtjänster. Exempel på sådana nyttor i stadsmiljön är att ta upp dagvatten, dämpa vind, ge skugga och rena luften från skadliga ämnen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-06-15