Slamtömning

Tecknad bild av en slambil som har svårt att ta sig fram på smal väg bland träd och solur.

Slamavskiljaren i enskilda avloppsanläggningar behöver tömmas och det är kommunens ansvar att göra det. I Östersunds kommun är det Avloppsservice AB som utför tömningen.

När det är slamtömning

 • lämna plats för personalen att arbeta
 • vänta med att prata med personalen tills tömningen är klar, då bullrar det inte så mycket

Slamtömning innebär att hela brunnen töms, det vill säga både slam och vatten tas med för behandling. Vår utförare tömmer avloppsbrunnarna i kommunen under barmarksperioden, 15 april till 31 oktober, enligt ett fastlagt schema. Behöver du extra slamtömning beställer du det via kommunen; se nedan.

Spola ner kiss bajs och toalettpapper. Inget annat!

Reningen i ett enskilt avlopp sker i hög grad med hjälp av marklevande bakterier. Det är alltså viktigt att inte skada bakterierna genom att hälla farligt avfall i avloppet.

Det du spolar ner i avlopp och toalett, det försvinner inte. Det hamnar i slammet som vi tömmer ur din avloppsbrunn. Slammet komposterar vi till jord. De kemikalier som du har spolat ner, finns kvar i jorden men följer med regn- och smältvatten ut i våra sjöar och vattendrag.

Det enda du får spola ner är kiss, bajs, toapapper samt miljömärkta rengöringsmedel för kroppen och hemmet.

Sortera soporna så här

Kvicksilvertermometrar, målarfärg, lösningsmedel, starka rengöringsmedel och liknande är farligt avfall. Privatpersoner får lämna det på en återvinningscentral.

Gamla mediciner lämnar du tillbaka till apoteket.

Snus och cigarettfimpar ska gå till förbränning. De innehåller kadmium.

Hushållspapper, våtservetter, tamponger, bomullspinnar, hår och kattsand orsakar stopp i avloppet. Ställ en papperskorg i badrummet att samla skräpet i. Ställ gärna dit en korg att samla förpackningar i.

Om du spolat ner något olämpligt - kontakta oss

Om du av misstag har spolat ner något olämpligt; kontakta oss i god tid innan slamtömning så att vi kan hämta ditt slam separat. Det kostar inget extra!
Ring 063-14 30 00, knappval 3.

Har du utrustning som innehåller kvicksilver?

Då bör du byta ut den, både av hälso- och miljöskäl. Se annars till att den är placerad eller invallad så, att inte läckande kvicksilver når en golvbrunn eller annat avlopp.

Produkter som kan innehålla kvicksilver

Elektronik som är installerad före 1995 och som

 • bryter strömmen till exempelvis en nivåvippa i en pumpgrop eller rumstermostat.
 • mäter nivåer, exempelvis oljenivå före en oljetank
 • mäter temperaturen, exempelvis termostater, termometrar
 • mäter tryck eller flöden, exempelvis barometrar, flödesmätare

Avloppsledningar till tandläkarmottagningar (även nedlagda) innehåller kvicksilver.

Slamtömningsbil

Inför slamtömningen

Du kommer att få en avisering om slamtömning innan din brunn det blir slamtömning hos dig. Om slamtömningen avviker från angivet datum kommer du att få ett SMS.

Efter att slambilen varit hos dig och tömt din brunn på slam märks brunnen med en färgfläck, olika färg från år till år. År 2024 är färgen blå.

Se till att din brunn är lättillgänglig

Det är din avloppsbrunn men brunnen är också slamtömmarnas arbetsmiljö. Se till att din brunn är lättillgänglig.

 • Vägen fram till brunnen ska ha tillräcklig bärighet och vara minst 4 meter bred. Kan inte bilen köra ända fram till brunnen blir det ett drygt arbete för chauffören att dra slangen. Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen är längre än 10 meter tar vi ut en extra avgift för slangdragning. Om slangdragningen är tung kan det dessutom tillkomma kostnad för dubbelbemanning.
  Slambilen kör inte på gräsmattor eftersom den är tung och lämnar djupa spår efter sig.
 • Ta bort nedhängande grenar och beskär buskar som inkräktar på vägen.
 • Hjälp chauffören att hitta brunnen. Chauffören kanske aldrig har tömt din brunn förut. Har du flera brunnslock på gräsmattan som man kan blanda ihop? Markera den brunn du vill ha tömd med en väl synlig käpp, gärna med vimpel.
 • Runt brunnen ska det finnas utrymme att arbeta. Buskar och planteringar runt brunnen försvårar tömningen och blir lätt nedtrampade och förstörda. Brännässlor och taggiga buskar påverkar chaufförens arbetsmiljö.
 • Brunnen ska vara tillgänglig. Ta bort solur, krukor och andra prydnader och kontrollera att eventuella bultar och muttrar inte har rostat fast. Vintertid ska chauffören kunna nå brunnen, dra slangen och arbeta runt brunnen utan att behöva själv skotta eller halkbekämpa. Om brunnen inte är tillgänglig blir det en bomkörningsavgift.
 • Om vi inte kommer fram till brunnen, eller kan öppna brunnslocket då blir det bomkörningsavgift och du behöver beställa en extra hämtning när felet är åtgärdat. Se kostnad för extra tömning.
 • Brunnslocket bör inte väga mer än att en person lätt kan dra det åt sidan. Är brunnslocket för tungt eller placerat på ett sådant sätt att det är svårt att lyfta på och av för en person så har vi dubbelbemanning eftersom många sådana lyft på en dag kan ge bestående belastningsskador. Det tar vi en extra avgift för. Helst ska locket bytas till ett lättare lock men tänk på att locket inte ska kunna öppnas av ett barn så lås fast det på något sätt. Läs mer i de lokala föreskrifterna för avfall, §33 och framåt. Pdf, 472.8 kB.
 • Lyft inte av locket innan - för att ingen eller inget ska falla ner i brunnen i väntan på slamtömning ska du inte ta bort locket i förväg. Om locket är för tungt kommer avloppsbrunnen ändå att tömmas med dubbelbemanning för av säkerhetsskäl får entreprenören inte lämna brunnen öppen utan måste lägga på locket.

 

När kommer slambilen?

Tömning av brunnar utförs efter ett fastlagt schema. Kommunen är indelad i olika områden, dessa områden kan du se på kartan här nedan. Titta på kartan för att se vilket område du tillhör och titta sedan på körordningen här nedan.

Aviseringsbrev skickas ut till alla i april. Då finns en chans att ändra i abonnemanget. Gör ändringar i abonnemanget i god tid innan tömningen ska ske.

Körordning för enkel och dubbel bemanning

Att tömma slambrunnar är ett tungt jobb. Det är ett antal lock som ska lyftas varje dag, rätt många meter slang som ska dras och ibland är det farlig backning som ska göras. För att förbättra arbetsmiljön när locken är för tunga, slangdragningen är för lång eller backningen är besvärlig så är bilen bemannad med två personer som kan turas om och hjälpas åt.

Kunder som har slambrunnar där det är arbetsmiljöproblem får brev om det och om att bilen kommer att vara dubbelbemannad. Om kunden åtgärdar problemet och meddelar att det är klart, minst två veckor innan planerad tömningsperiod - då töms brunnen med den ordinarie bilen och kunden slipper extrakostnaden för dubbelbemanning.

Karta över områden för slamtömningFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Körordning för slamtömning

 1. Fåker vecka 16 - 19
 2. Orrviken vecka 17 - 20
 3. Tandsbyn vecka 20 - 22
 4. Marieby vecka 21 - 25
 5. Namn vecka 24 - 29
 6. Frösön vecka 29 - 32
 7. Brunflo vecka 32 - 35
 8. Norderön vecka 32 - 35
 9. Häggenås vecka 35 - 37
 10. Munkflohögen vecka 37
 11. Lit, Husås vecka 38 - 40
 12. Lillsjöhögen vecka 40
 13. Bringåsen vecka 41 - 44

Hur ofta töms slambrunnen?

Intervall för tömning av slambrunn

Typ av boende

Intervall

Permanentboende med vattentoalett

Slamtömning en gång per år

Permanentboende utan vattentoalett

Slamtömning en gång vartannat år

Fritidshus med vattentoalett

Slamtömning en gång vartannat år

Fritidshus utan vattentoalett

Slamtömning en gång vart 4:e år

Sluten tank

Efter särskild beställning

Har du behov av extra slamtömning?

Beställ extratömning av slambrunnen om det behövs innan nästa ordinarie årliga tömning. Se avgifterna här.

Extra tömning inom 10 arbetsdagar kan du beställa via e-tjänst.

Boka tid för extra tömning av slambrunnen, till exempel inför åtgärder på avloppet kan du göra via e-tjänsten.

Extra tömning (akut) som utförs senast kl 18:00 dagen efter beställning kan du beställa genom att:

 • efter kontorstid, eller helger och helgdagar ringa vår entreprenör Avloppsservice AB på 063 - 10 90 06.

Kontrollera anläggningen emellanåt för den åldras. Väggarna mellan kamrarna kan falla ihop, infiltrationer sätts igen och T-rör går sönder.

Behöver du även spolning av anläggningen måste du beställa det själv av entreprenören, det är de som fakturerar själva spolningen, men slamtömningen faktureras av kommunen. Det är i kommunens anläggning som slammet kommer att tas om hand.

Extra slamtömning vintertid

Vintertid ska chauffören kunna nå brunnen, dra slangen och arbeta runt brunnen utan att behöva själv skotta eller halkbekämpa.


Står huset tomt eller är hushållet litet? Ansök om ändrat slamtömningsintervall

För avloppsbrunn som nyttjas året runt kan tömningen glesas ut till en tömning vartannat år. För fritidshus kan tömningen glesas ut till vart fjärde år.
I vår e-tjänst kan du:

 • ansöka om ändrat slamtömningsintervall för att avloppet inte används så mycket - minst två månader före beräknad tömningsperiod för slamtömning. Handläggs av miljö och samhällsbyggnad som tar ut en timavgift för handläggningen.
 • begära uppehåll i slamtömningen för att anläggningen inte anläggs alls under minst ett år - minst 30 dagar före beräknad slamtömningsperiod.
 • beställa sluttömning när en ny anläggning tas i bruk eller att inkoppling till kommunalt avlopp.

Ansök om ändrat slamtömningsintervall (e-tjänst). Du behöver ha kundnummer eller e-legitimation.

Vad betyder avvikelsen?

Om det finns fel på din avloppsanläggning vid slamtömningen skriver chauffören en avvikelse.

Om felet/avvikelsen är sådant att tömning av slambrunnen inte har kunnat genomföras lämnar chauffören en ”hängare” på dörren eller brevlådan med information av vad du behöver åtgärda för att man ska kunna genomföra en tömning.

Avvikelser kommer i separat brev

Alla avvikelser skickas ut till kund löpande under säsongen. Syftet är att du själv ska ha kunskap om skicket på din anläggning och ha möjlighet att åtgärda felet. Avvikelser som påverkar anläggningens funktion som till exempel trasig slamavskiljare och hög nivå följs upp av miljö och samhällsbyggnad. Avvikelser som gäller arbetsmiljö hanteras av Avfall VA.

Beskrivning vad de olika avvikelserna betyder och vad man kan göra åt dem

Avgifter för slamtömning, enskilt avlopp

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2024. Moms är inräknad i alla avgifter.

Avgifter för slamtömning av trekammarbrunn:

Trekammarbrunn

Avgifter

Ordinarie tömning av slamavskiljare (en ordinarie tömning per år)

1 500 kr

Extratömning av slamavskiljare/minireningsverk - inom 10 arbetsdagar

2 550 kr

Extratömning av slamavskiljare/minireningsverk- senast kl 18:00 dagen efter beställning

4 300 kr

Bokad tömning av slamavskiljare/minireningsverk förmiddag eller eftermiddag

4 300 kr


Avgifter för slamtömning av sluten tank:

Sluten tank

Avgifter

Ordinarie tömning eller inom 10 arbetsdagar

1 905 kr

Extratömning - senast 18:00 dagen efter beställning

4 300 kr

Bokad tömning förmiddag eller eftermiddag

4 300 kr


Övriga avgifter för slamtömning:

Övriga avgifter

 Avgifter

Bomkörning (Tillägg vid hinder i vägen som omöjliggör tömning)

705 kr

Slamvolym över 3 m³*

575 kr/m³

Tömning av slamavskiljare med volym större än 10 m³

995 kr/timma

Slangutdrag utöver 25 meter, pris per 10 m

145 kr/10 meter slang

Dubbelbemanning vid arbetsmiljöproblem som kan lösas genom dubbelbemanning t. ex. tunga lock, lång slangdragning, skymd backning.

365 kr/tillfälle

* Vid ordinarie tömning samt extratömning ingår 3 m³ slam. I de fall slamvolymen överstiger 3 m³ tas extra avgift ut.

Vi hör av oss med ett SMS om nåt krånglar

En mobil med sms:et "Detta är ett meddelande från Östersunds kommun. Just nu har vi problem med..."

Om vi är försenade med slamtömningen kan vi skicka ett SMS till dig eller lämna ett röstmeddelande via din fasta telefon.

Den här tjänsten används även för att meddela störningar i sophämtning och vattenleverans.

Vem får våra sms?

De inom det aktuella området där störningarna uppstått som

 • är folkbokförda inom området
 • är minst 16 år
 • har ett mobilabonnemang som är registrerat på en adress i området

får sms av oss om störningen. Tänk på att om ditt barn har en mobiltelefon som är registrerad på dig kommer barnet att få sms från oss.

Varifrån hämtar vi telefonnumren?

Kommunen har inget eget register på telefonnummer. Vi köper den tjänsten och det bygger på offentliga register.

Vem får påringning med röstmeddelande?

I första hand går det ut sms till hushållen i det aktuella området. Röstmeddelanden går ut till

 • de hushåll som inte har ett mobilnummer registrerat på sin adress men däremot en fast telefon
 • alla registrerade fasta telefoner till företag
 • mottagare endast mellan klockan 6 till 22. Efter klockan 22 läggs påringningen på vänt till kl 6 nästa morgon.

Vem får inte meddelanden av oss?

De som inte får meddelanden från oss är

 • folkbokförda i området under 16 år
 • de som har mobiler med kontantkort
 • företagsmobiler skrivna på företagsadress

Avsändare

Som avsändare av meddelandet står Osd kommun om du får ett sms. Får du ett röstmeddelande på den fasta telefonen kommer nummer +46 72 400 50 34 upp i nummerpresentatören.

Bara för relevant information

Ditt telefonnummer får vi från ett register som vi får tillgång till via vår leverantör av tjänsten. Det är en geografiskt kodad adressdatabas. Uppgifterna i det registret kommer vi inte att använda i något annat syfte än att lämna relevant information från kommunen till berörda medborgare. Och vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan.

Finns ditt telefonnummer med?

Får dina grannar sms från oss men inte du? Av olika skäl kan dina uppgifter saknas i registret. Du kan själv lägga till en eller flera uppgifter, eller ta bort dina uppgifter.

Här kan du registrera eller avregistrera adress och telefonnummer för sms-tjänsten

Riktigt alla sms går ändå inte fram. Systemet är inte helt hundraprocentigt.

Sidan uppdaterad 2024-03-18