Vad betyder bristen (avvikelsen) och vilka åtgärder finns?

Om det finns brister på din avloppsanläggning vid slamtömningen skriver chauffören en avvikelse.

Om bristen/avvikelsen är sådan att tömning av slambrunnen inte kunde genomföras lämnar chauffören en ”hängare” på dörren eller brevlådan med information om av vad du behöver åtgärda för att man ska kunna genomföra en tömning.

Avvikelser som påverkar anläggningens funktion som till exempel trasig slamavskiljare och hög nivå följs upp av Samhällsbyggnad, miljö och hälsa.

Avvikelser som gäller arbetsmiljö hanteras av Avfall Återvinning. Brev med alla avvikelser kommer att skickas ut löpande. Syftet är att du själv ska ha kunskap om skicket på din anläggning och ha möjlighet att åtgärda felet.

Avvikelser kommer i separat brev
Avvikelser kommer att skickas ut till kund löpande under säsongen.

Lång slangdragning - dubbelbemanning

Om slambilen inte kommer ända fram till slambrunnen för att vägen inte håller blir det extra slangdragning.

Slangdragning över 10 meter klarar ofta inte dagens arbetsmiljökrav för dragbelastning för en person. Vi tar ut extra avgift för slangdragning längre än 25 m.

Sedan 2021 har vi dubbel bemanning för att klara arbetsmiljökraven och förhindra att chauffören får belastningsskador. Merkostnaden kommer att debiteras fastighetsägaren. Vid nyinstallation av avloppsanläggningar ska avståndet vara max 10 meter mellan slamavskiljare och tömningsplats för slambilen.

Vad kan du göra?
För att minska slangdragning kan man anlägga en väg som går närmare brunnen. Det finns också möjlighet att installera en egen sugledning. Prata med chauffören för bedömning vad det finns för möjligheter på din fastighet.

Vid byte av slamavskiljare bör den placeras närmare farbar väg. Den får inte vara närmare dricksvattenbrunnen än 20 meter.

Om du gör en åtgärd så att det inte längre är behov av slangdragning för att tömma din slambrunn så meddela Kundcenter på 063 - 14 30 00. På så sätt slipper du betala för dubbelbemanning vid slamtömningen

Tungt lock - dubbelbemanning

Chauffören lyfter ett stort antal lock varje dag. Locket får väga 15 kg enligt arbetsmiljöverket. Om locket kan skjutas åt sidan kan locket få väga 35 kg.

Sedan 2021 har vi två personer som turas om att lyfta de tunga locken för att klara arbetsmiljökraven. Merkostnaden för den dubbla bemanningen debiteras fastighetsägaren.

Vad ska jag göra?
Om locket är för tungt behöver det bytas ut mot ett lättare. Det nya locket bör vara försett med någon form av handtag samt barnsäker låsning. Låsningen ska kunna öppnas med handskar på (till exempel strips som byts ut eller hakar). Lock får inte lämnas öppna i väntan på slamtömning på grund av risk för olyckor.

Meddela Kundcenter på 063 - 14 30 00 om du byter till ett lättare lock. Då slipper du avgiften för dubbel bemanning vid tömning av slambrunnen.

Trasigt lock

Trasigt lock är en olycksrisk och ska åtgärdas så fort som möjligt.

Vad ska du göra?
Byt lock och tänk på att:

  • Locket får inte vara för tungt.
  • Locket ska kunna öppnas med handskar på.
  • Locket ska vara barnsäkert.

Lock kan köpas från företag som säljer utrustning för avloppsanläggningar.

Felaktig slamavskiljare eller svår att tömma

Slamavskiljaren bygger på att slammet flyter och sjunker och att det renare vattnet i mitten går vidare till nästa kammare. Om det saknas väggar eller om de är trasiga fungerar slamavskiljningen inte, utan slam går ut i infiltrationen riskerar att den bli tät och förlora sin funktion.

Om du har en toalett kopplad till avloppsanläggningen ska det finnas tre kamrar i slambrunnen eller så ska den vara testad och klara avskiljning på motsvarande sätt som en slambrunn med tre kamrar. Om det bara är bad, disk och tvättvatten så krävs det två kamrar.

Vad ska du göra?
Laga eller byt ut slamavskiljaren. Passa på att kontrollera skicket på övriga anläggningen och byt ut den på samma gång. Se också över placeringen av slambrunnen så att den är inom tio meter från slambilens uppställningsplats.

Obs! Det krävs tillstånd från Samhällsbyggnad, miljö och hälsa om du gräver om infiltrationen eller kopplar på toalett till en avloppsanläggning som tidigare inte haft någon toalett ansluten. Läs under "anlägga enskilt avlopp". Om du bara byter ut slamavskiljaren behöver du inget nytt tillstånd om du redan har ett giltigt tillstånd.

Bara en eller två kamrar i slamavskiljaren

Slamavskiljaren bygger på att slammet flyter och sjunker och att det renare vattnet i mitten går vidare till nästa kammare.

Tre kamrar om du har toalett ansluten

Om du har en toalett kopplad till avloppsanläggningen ska det finnas tre kamrar i slambrunnen eller så ska den vara testad och klara avskiljning på motsvarande sätt som en slambrunn med tre kamrar.

Utan ansluten toalett räcker två kamrar

Om det bara är bad, disk och tvättvatten så krävs det två kamrar.

Vad ska du göra?
Laga eller byt ut slamavskiljaren. Passa på att kontrollera skicket på övriga anläggningen och byt ut den på samma gång. Se också över placeringen av slambrunnen så att den är inom tio meter från slambilens uppställningsplats.

Obs! Det krävs tillstånd från Samhällsbyggnad, miljö och hälsa om du gräver om infiltrationen eller kopplar på toalett till en avloppsanläggning som tidigare inte haft någon toalett ansluten. Läs under "anlägga enskilt avlopp". Om du bara byter ut slamavskiljaren behöver du inget nytt tillstånd om du redan har ett giltigt tillstånd.

Hög nivå i slamavskiljare - överkubik

Med hög nivå menas att vattennivån i slamavskiljaren är högre än utloppsröret. Vattnet rinner alltså inte ut från slamavskiljaren i samma takt som det rinner in. Kamrarna i slambrunnen blir översvämmade. Slammet rinner vidare ut till infiltrationen och sätter igen hålen i dräneringsrören. Då riskerar slammet att rinna tillbaka in i huset, eller rinna ut orenat från anläggningen.

Om det då finns mer än 3 kubikmeter vatten i slamavskiljaren så kommer vi att debitera för den extra volymen.

Vad ska du göra?
Om stoppet beror på stopp i dräneringshålen i infiltrationens rörledningar kan det lösas genom backspolning. Det är ingen kommunal tjänst utan det behöver beställas separat direkt av en slamtömningsentreprenör. För att kunna backspola måste slambrunnen vara tom. Slamtömning beställer du av kommunen, via kundcenter 063 14 30 00.

Bristen kan även bero på att infiltrationen har tätnat och inte kan infiltrera det vatten som tillförs. Då behöver infiltrationen göras om.

OBS! Grävning och omgrävning av en avloppsanläggning kräver tillstånd från Samhällsbyggnad, miljö och hälsa. Läs under "anlägga enskilt avlopp".

Otät slamavskiljare - inläckage

Om slambrunnen är otät läcker den antingen in vatten och slambrunnen fylls på väldigt snabbt. Eller så läcker vattnet ut ur brunnen och vattennivån når aldrig upp till utloppsröret och vattnet leds inte vidare till infiltrationen. Avloppsvattnet rinner orenat ut ur anläggningen och kan förorena grundvattnet.

Vad ska du göra?
Du behöver täta slamavskiljaren eller byta ut den. Byte av avloppsanläggning kräver tillstånd från Samhällsbyggnad, miljö och hälsa. Läs under "anlägga enskilt avlopp". Om du bara byter ut slamavskiljaren behöver du inget nytt tillstånd om du redan har ett giltigt tillstånd.

T-rör saknas eller är trasigt

T-rörets uppgift är att förhindra att slam kommer vidare ut till avloppsanläggningen. Det sitter på utloppet till avloppsanläggningen och tar vatten ca 30 cm under vattenytan. T-röret kan se ut på olika sätt. På äldre betongbrunnar kan det vara i form av en betongskärm medan det på nyare brunnar är ett plaströr som ser ut som ett T.

Vad ska du göra?
Byt T-röret när slambrunnen är tömd. Det är ingen kommunal tjänst. Om du inte kommer åt att göra det själv kan du anlita entreprenör som anlägger avlopp eller slamtömningsentreprenör.

Föremål i slambrunnen

I slambrunnen ska det bara finnas slam, vatten och toapapper. Skräp som till exempel våtservetter och tops gör slammet svårare att återföra till kretsloppet.

Ibland finns det brädor i slambrunnen som försvårar tömningen.

Vad ska du göra?
Våtservetter, tops och annat skräp ska du inte slänga i avloppet utan i sopkorgen för brännbart. Brädor från trasiga skiljeväggar får du fiska upp ur brunnen. Om du behöver hjälp kan du kontakta slamtömningsentreprenören.

Dålig framkomlighet/hinder

Vägen till slambrunnen ska vara framkomlig för slambilen, det är fastighetsägarens ansvar. Vägen ska vara minst 3,5 meter och klara bärighetsklass 2. Slambilen ska kunna vända om det behövs. Backning är alltid en säkerhetsrisk så det ska minimeras till vändning. Slambilschauffören ska ha en bra arbetsmiljö vid slangdragning och hantering av lock.

Vägen ska hållas fri från buskar och grenar. Det ska också vara fritt från hinder runt brunnen som till exempel buskar, grenar och föremål. Även när det är snö måste chauffören komma åt brunnen på ett säkert sätt. Det ska vara skottat fram till och runt brunnen.

Om slambilen inte kommer fram till slambrunnen, eller om det finns hinder i vägen för slamtömning, då blir det ingen slamtömning. Istället får du betala en bomkörningsavgift och boka ny tid för tömning när hindret är borttaget.

Vad ska du göra?
Röj undan grenar och utstickande föremål så att det blir 4,5 meter fri höjd och 4 meter fri bredd. Då kommer slambilen fram utan att skadas. Märk ut brunnen och röj undan föremål som är i vägen för slamtömning.

Bomkörning kan bero på att vi inte kommer fram, eller det du glömt att avboka tömningen

Vad ska du göra?
Det beror på orsaken som finns med i avvikelsebrevet.

När hindret är undanröjt så bokar du en ny tömning av slambrunnen via e-tjänsten.

Besvärlig backning

Från och med 2021 kommer vi att ha dubbel bemanning där det är besvärlig backning till exempel vid dålig sikt eller mycket trafik. En person håller uppsikt för att minska risken för olyckor.

Tom brunn

Om brunnen är helt tom så är den inte använd. Eller så har vi inte tömt rätt brunn.

Vad ska du göra?
Du behöver ändra intervall för tömmning av slambrunnen, använd den här e-tjänsten.

Sidan uppdaterad 2024-04-26