Centrala Hornsberg

Miljön omfattar kvarteren Svarvaren, Åkaren, Byggmästaren, Handlanden, Bagaren, Brevbäraren, Frösö, Fanjunkaren och Rörläggaren. Bebyggelsen är från folkhemsperioden men följer rutnätsplanen som togs fram 1885.

I kvarteret Handlanden återstår fortfarande uppdelningen mellan fyra lika stora, kvadratiska tomter inom kvarteret, som det sett ut i alla kvarteren tidigare.

Byggboomen på centrala Hornsberg är kopplad till förhållandena under andra världskriget och resulterade i att man byggde flerbostadshus i Villastaden Hornsberg.

Så här står det i den plan som upprättades 1944 över centrala Hornsberg: ”Emellertid har på grund av krigsårens starka utveckling och svåra byggnadsekonomiska förhållanden uppstått önskemål av större bebyggelse å delar av samhället. Med anledning därav har föreslagits bebyggelse med hyreshus av tre våningars höjd… [i] gamla centrum vid Runda torget och Hornsgatan…”

Hornsgatan – områdets självklara centrum

Områdets självklara centrum är Hornsgatan som under 1940- och 50-talen utvecklades till en utpräglad handelsgata.

Många nya bostadshus byggdes kombinerade med affärslokaler i bottenvåningen och gatan blev ett kluster av butiker och caféer. Dessutom var lägenhetsstandarden hög i det nya Hornsberg, som kom att bli en allt mer exklusiv stadsdel.

Miljön kännetecknas av en tämligen likåldrig bebyggelse med ursprung i 1940- och 50-talen med tidstypiska enkla fasader, vanligen i ljus puts utförd som slät-, kvastad- eller spritputs, men också tegel. Ett flertal byggnader uppförda efter 1959 förekommer också. Vanligast är friliggande bostadshus i 2-3 våningar, ofta i souterränglägen.

Variationsrika, fältputsade fasader förekommer men har marginaliserats av sentida förnyelser. Enstaka tilläggsisolerade panelfasader i plåt eller trä förekommer också. Sadeltaken är vanligen täckta med rött tegel. Balkonger är vanliga, ofta med sinuskorrugerad plåtfronter. Karaktäristiskt är även butiksfönster av ädelträ.

Karta

Värdeomdöme

Miljön har hitintills varit tämligen mot­stånds­kraftig mot förändringar men butikslokaler som görs om till lägenheter och utbyte av karaktärsbärande detaljer är en oroande utveckling. Det välbevar­ade uttrycket i området ger dock höga upplevelsevärden.

Utmed Hornsgatan och delar av centrala Hornsberg finns idag en av våra mest framträdande 1940-50-tals miljöer. Bebyggelsen vittnar om platsens centrala roll i Frösö köping under efter­krigstiden och ger den en lokal­historiskt viktig betydelse. Butikslokaler och -fönster spelar här en avgörande visuell roll för förståelsen av platsen.

Var varsam med

  • husens tidstypiska enkla arkitektur, originaluttryck och detaljutförande
  • tak- och fasadmaterial (putsfasader, rött tegeltak)
  • takfoten
  • fönsterindelning, tunna fönsterbågar och fönstrens placering i liv med fasaden
  • originaldetaljer ( till exempel entré­dörrar och butiksfönster i ädelträ, omfattningar av tegel eller puts vid entréer)
  • sinuskorrugerade balkongfronter och räcken i smide
  • skärmtak vid entréer ska vara enkla, ej sadeltak

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besikt­ning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-02-22