Kvarteren Lillberget och Trumslagaren

Flerbostadsområde bestående av nio mer eller mindre parallellställda bostadslängor utplacerade i lätt kuperad mark med utsparade tallar, som tillsammans med husens placering är mycket miljöskapande.

Stora öppna grönytor avgränsar området och håller ihop kvarteret. Tydlig 60-talsatmosfär präglar området, som planerades med tillhörande daghem.

Byggnaderna i sig har en relativt anonym framtoning med identiska hus utan några egentliga utsvävningar i arkitekturen. Fasaderna är ljusa med kalksandsten som främsta komponent, fönstren är små och bruna och de flacka sadeltaken är belagda med mörka betongpannor. Ingen egentlig dekor förekommer.

Till området hör även en förskola med samma arkitektoniska gestaltning. Både bostads­husen och förskolan är ritade av arkitekt Örjan Hellgren på K-konsult.

Karta

Värdeomdöme

Området fungerar som ett exempel på de bostadsområden som byggdes på oexploaterade marker i städers utkanter samt är ett exempel på de mindre påkostade byggen som uppfördes under en period med stor bostadsbrist. Det har ett välbevarat uttryck och en enhetlighet som tydligt vittnar om dess ursprung. Planeringsidealet, med utbyggnad inte bara av bostäder utan även av tillhörande offentlig service, är påtaglig.

Var varsam med

  • husens originaluttryck och detaljutförande
  • fasadmaterial
  • färgsättning

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23