Mällbyn

De södra delarna av centrala Frösön utmed Östbergets sluttningar kännetecknas av en varierad, arkitektoniskt kvalitativ bebyggelse med ursprung i 1950- och 1960-talen.

Området är präglat av den branta terrängen och är uppbyggt av flera delmiljöer som var och en kännetecknas av att de är relativt välbevarade. Delmiljöerna i kvarteren Berghem, Stråken, Spelmannen och Fiolen ligger i tur och ordning utmed Vandrarvägen som får en viktig miljömässig betydelse. Det går att iaktta en viss statusmässig skillnad mellan de högst belägna delarna och delarna längre ned.

Där Vandrarvägen korsar Mällbyvägen domineras miljön av tegelvillor i souterrängläge med ursprung i 50- och 60-talen. Längre ned i backen kommer radhusen och kedjehusen, och längst ned lägenhetshusen i kvarteret Fiolen.

Tvärs igenom området går ett grönstråk som har funnits med i stadsplaneringen sedan 1940-talet. Grönstråket sammanföll då med väl nyttjade skidspår i anslutning till fritidsområdet som ligger västerut.

Miljön på Östbergets sydvästsluttning har kulturhistoriska värden ur flera olika perspektiv. En stor del av bebyggelsen har en märkbart låg förändringsgrad och den är välbevarad i uttryck och material. Bebyggelsen har i ovanligt hög utsträckning behållit sina påtagliga arkitektoniska kvaliteter vilka bör värnas.

Karta

Värdeomdöme

Bebyggelseutvecklingen i Östbergsområdet och i de valda delmiljöerna speglar en samhälls- och arkitekturhistoriskt viktig epok med många nya, otraditionella, bostads­former, från kvarteret Fiolens öppna, glesa parkmiljö och höga punkthus till kvarteret Stråkens (Fjällglimtens) intima gårdssidor.

Punkthusen i kvarteret Fiolen är ett av kommunens få punkthusområden. Mängden av olika bostadsformer inom ett så begränsat område gör det mycket pedagogiskt och lättavläst.

Bebyggelsen är också viktig för sin miljö­skapande roll, framförallt omkring kvarteren Spelmannen och Stråken är enhetligheten och den välarbetade gestaltningen i bebyggelsen mycket betydelsefull för upplevelsen av miljön.

Sidan uppdaterad 2024-06-10