Kvarteren Majsen, Flädern och Klövern

Kvarteren Majsen, Flädern och Klövern utgör ett villaområde som genomskärs av två mindre gator, Övre Frejagatan och Linnégatan. Dessa utgör rester av ett äldre gatunät och båda gatorna har kortats genom nybyggnation i kvarteret Blåklockan.

Historia och karaktärsdrag

Bebyggelsen är blandad med en övervikt av villabebyggelse från 1890-1940. Bland villorna har några mindre hyreshus i tegel och puts från 1950-talet sprängts in och i området återfinns också ett par senare tillkomna villor.

Karta

Värdeomdöme

Även om bebyggelsen spretar något har husen och dess små uthuslängor stort miljöskapande värde. Husen ger tillsam­mans med de smala, staketinramade gatorna en vink om hur sekelskiftets Odenslund kan ha tett sig. Flera av husen har förändrats genom till exempel tilläggs­isolering men byggnadernas volymer och takformer är dock sådant som är viktigt att bevara. Staketen mot gatan bidrar också till upplevelsen av gaturummet.

Var varsam med

  • husens volymer
  • husens takform
  • de låga staketen - inramningen av fastigheterna
  • vegetationen, speciellt träd och buskar utmed vägar och tomtgränser
Sidan uppdaterad 2024-04-23