Kvarteret Grönkullan

Kedjehus byggda runt 1960-talet som, liknande kvarteret Brudsporren, ligger på små tomter. Husen är sammanbundna med ett garage och förråd.

Historia och karaktärsdrag

I efterkrigstidens experiment-anda löstes ofta byggnadskropparna upp i förskjutna byggnadskroppar. I kvarteret Grönkullan har istället husen förskjutits i förhållande till varandra och samtidigt som husens långsidor är något vridna i förhållande till gatan.

När husen byggdes var det vanligt att kombinera nya material och kedjehusens fasader är klädda med liggande träpanel målad brun och tegel med vit puts.

De branta sadeltaken är försedda med tegel. Mot gavlarna är takfoten näst intill obefintlig och takfallet har förlängts över entrén som ett skärmtak. Utanpåliggande skorstenar i tegel med vit puts dominerar ena gavelfasaden.

Förträdgårdarna är små med ingen eller låg avgränsning. Takkuporna har troligtvis tillkommit på senare tid.

Husen är ritade av byggnadsingenjör H. Brinck 1959.

Karta

Värdeomdöme

Ytterligare ett tydligt och tidstypiskt exempel på kedjehus byggda på 1960-talet.

Var varsam med

  • de branta sadeltaken
  • de obefintliga takutsprången på gavlarna
  • ursprungliga material och kulörer
  • utanpåliggande skorstenar
  • förträdgårdarna med låga eller inga avgränsningar
  • intrycket från gatan (mot trädgårdssidan kan fler förändringar tillåtas)

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23