Kvarteret Gersen

I Odenslund byggdes under 1920-talet några mindre hyres­hus­områden främst i form av tjänstebostäder

Historia och karaktärsdrag

Byggnaderna i kvarteret Gersen har sitt ursprung i 1920-talets sociala initiativ som arbetarbostäder för arbetare vid järnvägen. Järnvägens betydelse för Östersund utveckling har varit stor och byggnaderna har därför höga identitetsvärden för staden. I närliggande kvarteret Harren byggdes bostäder för telegrafens personal. husen i kvarteret Gersen uppfördes 1921 och ritades av SJ:s banbyrå.

Gersen består av tre längor kring en gård i nationalromantiskt 1920-talsutförande. Husen är klädda med röd träpanel med konstraterande vita detaljer i ­bland annat fönster­om­fatt­ningar. Entrésidan har utskjutande förstukvistar med två ingångar vid varje entré och på gavlarna finns utskjutande källarnedgångar.

Karta

Värdeomdöme

Byggnaderna skapar tillsammans en värdefull och tydligt avläsbar kringbyggd gårdsmiljö. Värdebärande element är takform och gårdsstruktur. Viktigt för byggnaderna är också färgsättningen med röda väggar och vita fönster under röda tegeltak.

Var varsam med

  • husens volym
  • husens takform
  • gården
  • ursprunglig färgsättning
Sidan uppdaterad 2024-04-23