Kvarteret Björktrasten

Kvarteret är ett bra exempel på den typ av grannskapsplanering som slog igenom Sverige från slutet av 1940-talet, inspirerad av engelska förebilder.

Historia och karaktärsdrag

Som en reaktion mot tidigare byggda bostadsområden där all kommersiell och social service saknades planerades nu grannskapsenheterna med dessa funktioner.

Bebyggelsen återgick också till mer rumsbildande former med tydlig gårdsbildning. En begynnande trafikseparering skilde körbanor och gångvägar åt.

Husen i kvarteret Björktrasten är utformade med stor omsorg om detaljerna och med varsamhet mot den omgivande naturen.

Jarl Bjurström på HSB:s arkitektkontor ritade husen 1959.

Karta

Värdeomdöme

Kvarteret är ett bra exempel på stadsplanering på 1940-50-talet. Husen har kvar många ursprungliga detaljer som t ex balkongräcken.

Var varsam med

  • gårdarna
  • färgsättningen
  • fasad- och takmaterial
  • takutsprång och takfötter
  • ursprungliga balkonger
  • ursprungliga detaljer

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23