Kvarteret Strömmingen

Kvarteret är ett bra exempel på efterkrigstidens flerbostads­hus­bebyggelse från 1940- och 50-talen.

Historia och karaktärsdrag

Längs Lottgatan inordnar sig en rad av mindre hyreshus i den huvudsakliga strukturen i kvarteret. De är placerade med långsidorna mot gatan och har en intim framtoning. De uppvisar en variation i färg och fasadmaterial efter förändringar under senare tid.

Putsen var ursprungligen en relativt ljus, jordig puts med varierande ytstruktur. Även fönstren och taken är genomgått förändringar. Husen skiljer sig något åt i utformning av detaljer men har ändå en enhetlig prägel.

Fem större lamellhus ligger med gavlarna mot Rådhusgatan och med stora, öppna gårds­bildningar mellan huskropparna. Dessa smalhus är goda exempel för tidens byggnads­sätt. Upprepningen ger en mycket distinkt gatubild vilken förstärks ytterligare av intilliggande kvarter utmed Rådhusgatan. Husens placering och affärslokalerna i bottenvåningen mot Rådhusgatan är bland annat uttryck för 1940-talets planeringsideal.

Sadeltak med rött tegel eller röd plåt samt mycket små taksprång kröner husen. Fasaderna, som har ljus puts i slät eller kvastat utförande är relativt enkla. Färgsättningen har en varm framtoning. Husgavlarna är försedda med burspråk på gaveln och trapphusen är väl markerade. Balkongfronterna består av sinuskorrugerad plåt och fönstren är främst av tvåluftstyp och utan foder.

Karta

Värdeomdöme

Kvarteret fungerar i hög grad som en inkörsport till staden och har en stadsmässighet som förstärks av omgivande kvarter. Det är mycket tidstypiskt och välbevarat såväl beträffande detaljer som helhet och visar prov på stilideal från 1940- och framförallt 1950-talet.

Upplevelsevärdena är stora och utgörs inte minst av den mycket sammanhållna relationen mellan byggnaderna vilken grundas på de enhetliga färgskalorna, byggnadernas relativa enkelhet samt taken som alla är fria från takkupor och håller sig inom samma röda färgspektra. Lottgatans bebyggelse utgör en slags baksida till Rådhusgatans, med mindre och något enklare byggnader, som i några fall försetts med panel men fortfarande uppvisar en tydlig 1940-talsprägel.

Var varsam med

  • husens volymer och placering på tomten
  • ursprungliga material
  • färgsättning
  • originaldetaljer

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23