Kvarteret Doppingen

Kvarteret mellan Brunflovägen och Rådhusgatan har enhetliga mindre flerbostadshus av stort arkitektoniskt värde

Historia och karaktärsdrag

Denna typ av flerbostadshus som mer såg ut som stora villor blev vanliga i hela landet under 1940-talet. Husen uppfördes av en byggmästare från Umeå vid 1940-talets mitt och de rymmer fyra lägenheter kring ett gemensamt trapphus. Lägenheterna är relativt stora med tre rum och kök samt jungfrukammare och öppen spis.

Flerbostadshusen är placerade i parallella rader på terrasserade tomter med relativt stora grönytor med trädgårdar av villakaraktär.

Husen har flacka sadeltak klädda med rött tegel, och takfallet bryts endast av vid skor­stenarna vilket gör att husvolymerna upplevs som ganska stringenta. Fasaderna utgörs huvudsakligen av stående locklistpanel med profilerade läkt, avfärgade antingen i ljusgula kulörer eller en mörk röd slamfärg.

Något av husen är tilläggsisolerat och har i samma veva fått en lockläktpanel. Entréerna till trapphusen har smäckra och valmade skärmtak och entrédörrarna vitmålade omfattningar likt pilastrar. Fönstertypen varierar från symmetriska och asymmetriska två- och tre-luftsfönster till perspektivfönster. Fönstren är ospröjsade och sitter i liv med fasaden, i ursprungligt utförande. Några av byggnaderna har enkla balkonger som vetter åt söder.

Karta

Värdeomdöme

Området består av flerbostadshus som var mycket vanliga under 1940-talet. Några av husen har genomgått förändringar men de flesta har kvar ursprungligt utförande och flera originaldetaljer.

Var varsam med

  • de terrasserade trädgårdarna med de öppna ytorna
  • husens enkla former
  • de flacka tegeltaken utan takkupor eller takfönster
  • den stående lockpanelen
  • den ljust gula kulören respektive röda slamfärgen
  • de smäckra entrétaken
  • fönsterindelningen och placeringen av fönstren i liv med fasaden
  • balkongernas utformning

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23