Kvarteret Blindsillen

Funktionalismen slog igenom stort under 1930-talet men på en del orter i Sverige hann stilen slå igenom först på 1940-talet. I de allt större bostadsområdena ser man vid den här tiden försök till att bilda små gårdar och skapa en fin utemiljö kring bostäderna.

Historia och karaktärsdrag

Kvarteret Blindsillen är byggt på 1940-talet men har fortfarande ett öppet byggnadssätt, i likhet med 1930-talsfunktionalismens öppna lamellhusbebyggelse där husen placeras mitt i kvarteret i stället för att byggas utmed gatorna för att ringa in större gårdar. Här finns också funktionalismens idéer om ljus, luft och sparad natur.

Husen är sammanbyggda och placerade förskjuta i förhållande till varandra för att man ville ”luckra upp den stela bebyggelsen utefter Rådhusgatan” och för att man ville anpassa bebyggelsen till den sluttande terrängen, solljuset och utsikten.

Området har drag från både 1930- och 1940-talet med flacka sadeltak, nästan obefintliga takutsprång och slätputsade fasader utan dekorationer. Fönstren är ospröjsade tvålufts­fönster och på några av gavlarna finns burspråk. Balkongerna är utanpåliggande och ursprungliga. Kvarteret är ritat av Gunnar Wejke och Kjell Ödeen 1946.

Karta

Värdeomdöme

Tydligt och väl bevarat område som vittnar om 1930- och 40-talets stadsplanering och arkitektur.

Var varsam med

  • gårdarna
  • husens enkla volymer
  • de flacka taken utan takkupor eller takfönster
  • materialval och färgsättning
  • balkongernas storlek och material

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23