Kvarteren Tvåbladet, Korallroten och Skogsfrun

Området är bebyggt med enfamiljsbostäder och med ett fåtal flerfamiljshus och radhus.

Historia och karaktärsdrag

Området är i huvudsak utbyggt från mitten av 50-talet och delvis in på 60-talet och är ett bra exempel på den tidens stadsplanering och arkitektur. Området ger en känsla av trädgårdsstad och upplevs organiskt med slingrande vägar och en stark rumslighet.

Husen är styckebyggda och fasaderna varierar mellan puts i jord- och sandtoner, gult eller rött fasadtegel och i några fall panel. Taken består i huvudsak av branta sadeltak täckta av rött tegel eller röda betongpannor.

Odlarvägen (Tvåbladet/Skogsfrun) har villor i 1,5 plan med branta sadeltak, klädda med rött tegel (alt betongpannor). Fasaderna är uppbyggda av rött tegel. Villorna är av typen kedjehus och binds samman med en panelklädd lägre del. Denna har hos respektive villa genomgått varierande grad av förändring men några få är fortfarande lika original­utseendet. Mitt emot kedjehusen har villorna i kv. Skogsfrun en liknande form, men fasaden är istället ljus och putsad och husen friliggande.

Där Odlarvägen blir en förlängning av Slingervägen återfinns 50-talsvillor med gula tegel- eller putsfasader, och med ett i övrigt likartat uttryck som de ovan nämnda villorna i kv. Skogsfrun. Gemensamt för Odlarvägen är även de små förgårdarna som avgränsas med häckar, som till kedjehusen är strikta och låga medan Skogsfrun har ett lummigare uttryck.

Karta

Värdeomdöme

Området erbjuder stora upplevelsemässiga värden, primärt baserade på de slingrande vägarna och de mindre delområdenas inbördes struktur. Husens placering bidrar till rumsligheten och håller samman det relativt stora området. De branta, röda tegeltaken liksom tegel- och putsfasaderna är typiska och karaktäristiska för kvarteren. Arkitekturen är enkel men har en hög finish och bostäderna är förhållandevis stora. Sammantaget uppvisar området god villaarkitektur från företrädelsevis 1950-talet. Området är tidstypiskt och mestadels välbevarat.

Var varsam med

  • förträdgårdarna - tillbyggnader bör i första hand ske mot trädgårdssidan
  • husens placering på tomten
  • fasadmaterialen
  • de branta röda tegeltaken
  • häckarna

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23