Kvarteret Korallroten och Knäroten

Flerbostadshus byggda i början av 1960-talet med tidstypiska drag som vitslammade fasader och kontrasterande gavelpartier i rött tegel.

Historia och karaktärsdrag

De flacka sadeltaken och den enkla formen utan några utstickande delar bidrar till att husen nästan ser kvadratiska ut. Taken är nätta och nästan omärkliga från gatan. Balkongerna är ursprungliga med smäckra räcken och sinuskorrigerad plåt. Huskropparna ligger förskjutna i förhållande till varandra och gatan. Varje huskropp uppfattas i sin helhet och upplevs som solitärer placerade på en plan gräsmatta.

Husen är ritade av Jansler & Heyman arkitektkontor i Stockholm.

Karta

Värdeomdöme

Tydlig miljö med tidstypiska och välbehållna hus. Många ursprungliga detaljer som t ex balkongräcken finns kvar.

Var varsam med

  • husens enkla volymer
  • husens placering på tomten
  • fasad- och takmaterialen
  • de flacka taken
  • de små takutsprången
  • balkongernas storlek och material

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23