Ansluta vatten och avlopp

Vill du ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp ska du ansöka om det hos kommunen. Ansökan gör du till Teknisk förvaltning.

Börja i god tid

Senast 6 månader innan ditt vatten och avlopp ska vara inkopplat behöver du lämna din ansökan till kommunen.

Tänk också på att det är du som har ansvaret för att anlägga ledningarna fram till den förbindelse­punkt som kommunen upprättar.

Så mycket kostar det

Kostnaden för att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och/eller avlopp beror på:

  • fastighetens storlek
  • antal lägenheter (bostäder) eller byggnaders bruttoarea (verksamheter)
  • antal och typ av anslutningar (spillvatten, dricksvatten och/eller dagvatten)

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp

Beräkna din anslutningsavgift

Anslutningsavgiften är en engångsavgift och gäller oavsett om din fastighet är bebyggd eller inte. Om din fastighet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp blir kostnaden en annan.

Så lång tid tar det

Det tar upp till 6 månader från det att vi tagit emot din kompletta ansökan innan vi kan koppla in ditt vatten och avlopp – förutsatt att fastigheten ligger inom kommunens verksam­hets­område för vatten och avlopp.

Ligger din fastighet utanför verksamhetsområdet kan det ta mer än 6 månader.

Det kan också ta längre tid om lantmäteriförrättningen drar ut på tiden och om det är långt eller besvärligt att schakta.

Tänk på följande

  • För att vi ska kunna handlägga din ansökan ska du bifoga en fack­manna­mässigt ritad VA-situationsplan.
  • Gör din ansökan så tidigt som möjligt, eftersom det kan ta tid om vi exempelvis behöver anlägga nya vatten- och avlopps­ledningar. Det är inte heller säkert att din fastighet går att ansluta till det kommunala VA-nätet, det undersöker vi när du lämnat in din ansökan.
  • Har du en samhällskritisk verksamhet behöver du också fundera över hur du klarar vattenförsörjningen om det blir störningar i den kommunala vattenleveransen. Livsmedelsverket har en guide för nödvattenplanering som du kan använda som stöd.
  • Har du en verksamhet som hanterar mycket oljeprodukter? Läs mer om vilka åtgärder du behöver vidta för att inte släppa ut föroreningar i avloppet.

Har du frågor eller vill veta mer?

Du kan läsa mer på kommunens webb:

Utöver det kan du också kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Skicka in din ansökan

Du ansöker om VA-anslutning via vår e-tjänst:

Detta händer sen

Om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhets­området för vatten och avlopp upprättar vi en förbindelse­punkt vid din tomtgräns. Om fastigheten ligger utanför vårt verksamhetsområde blir du hänvisad till en förbindelsepunkt vid huvud­ledningen.

Karta över kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp

Det är du som anvarar för att anlägga ledningarna fram till förbindelse­punkten. I sam­band med att du ansluter dina ledningar till förbindelse­punkten ska kommunen besikta anslutningen. Besikt­ningen ska ske innan rörgraven läggs igen. Kontakta kommunens kundcenter för att boka tid för besiktning.

Det är också ditt ansvar att ordna en vattenmätarplats med konsol så att kommunen kan installera vattenmätaren. Ordna också godkända ventiler i konsollen för att kunna stänga av vattnet.

Efter att vi har upprättat förbindelsepunkten skickar vi en faktura till dig på anslutnings­avgiften (även kallad anläggningsavgift).

När du betalat anslutningsavgiften och ordnat en plats för vattenmätaren kan du kontakta oss så får du en vattenmätare installerad i din fastighet.

Övrigt att tänka på

Släpp inte ut skadliga ämnen i avloppsvattnet

Du får inte släppa ut ämnen i avloppet som kan skada ledningarna eller störa reningsprocessen i reningsverken. Det gäller oavsett om utsläppen hamnar i dag- eller spill­vatten­ledningarna. Det kan krävas fettavskiljare, oljeavskiljare eller att ni själva renar ert avloppsvatten.

Läs mer: Kommunalt vatten och avlopp för företag

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2024-04-09