Tekniska krav vid VA-anslutning

Vattentrycket

Vattentryckets nivå beror på var din fastighet ligger i förhållande till reservoaren som vattnet kommer från. Om vattentrycket är större än sju bar rekommenderar vi att du installerar en tryckreducerare.

Dränering

När du planerar att dränera om husgrunden eller lägga om ledningar på tomtmarken ska du se över hur ledningarna är anslutna till de kommunala avloppsledningarna. Det är inte tillåtet att avleda dräneringsvattnet till det kommunala spillvattenledningsnätet om det finns möjlighet att nyttja kommunens ledningar för dagvatten.

Fastigheter som belastar spillvattennätet med dräneringsvatten och som har eller får tillgång till kommunens ledningar för dagvatten ska koppla om dräneringen. Om ditt hus har källare är det troligt att dräneringsvattnet inte kan avledas med självfall utan måste pumpas till dagvattennätet. Du behöver då installera en brunn med pump innan inkoppling till kommunens dagvattennät. Ta alltid kontakt med kommunens kundcenter för mer information och rådgivning när du bygger nytt eller gräver om din dränering och övriga VA-installationer.

Dagvatten

Det förekommer att stuprör och gårdsbrunnar är felaktigt kopplade till spillvattensystemet. Detta är inte tillåtet enligt kommunens bestämmelser och du som fastighetsägare ansvarar för att åtgärda felkopplingen. Exempel på åtgärd kan vara att leda ut takavvattningen över en grönyta. I de fall du behöver en dagvattenanslutning till det kommunala dagvattennätet kan detta erbjudas i områden där det finns dagvattennät. Kommunen tar då betalt för upprättande av en ny anslutning enligt gällande VA-taxa.

Spillvatten

Toaletter, diskvatten, duschvatten ska alltid kopplas på kommunens spilledning​. Bygger du med källare måste ett färdigt golv ligga 50 cm ovanför huvudledningens hjässa. Annars måste du pumpa ditt avlopp. Pumpledningen måste ha en backventil.

Vattenledning

Vattenledningen förses alltid med en avstängningsventil ute på den allmänna delen av servisledningen. Det är enbart kommunen som får stänga eller öppna leveransen av dricksvattnet.

Vattenmätare

Sprinkler​

Det kommunala dricksvattnet är till för mat, dryck och hygien och inte dimensionerat för vatten att släcka bränder med. Därför kan vi inte garantera det flöde eller tryck som behövs för brandvatten.

  • När du ska installera en sprinklerledning. Tag kontakt med oss på kommunen för förutsättningarna för just din fastighet att ansluta sprinkler.
  • Sprinklern ska ha ett återströmningsskydd, med klass 3, så att inte gammalt vatten förs ut på ledningsnätet. Tänk på att återströmningsskyddet ger en förlust på minst 1 bar.

Rutin för anslutning av sprinkler

Konventionell sprinkler, som kraftigt ska fördröja eller släcka en brand i en verksamhet, måste ansluta via tank.

Boendesprinkler, som tillfälligt fördröjer branden och ökar tiden för utrymning, kan anslutas till huvudledningen förutsatt att kapaciteten och omsättningen i ledningen in till huset (servisledningen) blir max ett dygn. Annars ska även boendesprinkler anslutas via tank.

Sprinklern kan anslutas före vattenmätaren

Sprinklern kan anslutas före vattenmätaren. Om ventilen behöver stängas vid installationen av sprinklern så tas det ut taxa för stängningen.

Flödestest

Avfall VA kan leverera information om teoretiskt tryck och flöde i en punkt på huvudledningen i närheten av servisen (ledningen in till huset).

Fastighetsägaren kan göra ett praktiskt flödestest på fastigheten. Fastighetsägaren ska meddela Avfall VA innan stora flöden tas ut så vi kan vara beredda om det uppstår missfärgningar eller liknande (och säga ifrån om det är olämpligt att ta ut stora flöden från aktuell ledning). Det är inte tillåtet för någon annan än Avfall VA att använda våra brandposter för flödestest då det kan ställa till problem för oss. Vi har inte möjlighet att göra praktiskt flödestest för varje sprinkleranslutning.

Gemensam ledning för sprinkler och dricksvatten

Gemensam servis för sprinkler och dricksvatten ska användas. (Servis är ledningen in till huset.) Detta eftersom vatten kommer att stå helt till i en servis enbart för sprinkler och då riskera att förorena vattnet i huvudledningen. Gemensam servis innebär dock att dimensionen på servisledningen blir större än normalt vilket ger sämre omsättning för dricksvattnet till aktuell fastighet. Vattnet i servisledningen ska omsättas på max ett dygn utifrån förväntad medelförbrukning i fastigheten, annars är det inte lämpligt med direktanslutning.

Taxa för vattenledning som anpassas för att klara sprinkler

Taxa för uppgraderad dimension på servis (ledning till huset) tas ut.

Fastighetsägare ska anmäla till Avfall VA att en sprinkler är installerad. Kontakta kundcenter på kundcenter@ostersund.se eller 063 – 14 30 00.

Ansvar vid driftstörning på dricksvattenförsörjningen

Vi försöker alltid låta bli att stänga av vattnet till kunderna, men ibland måste vi det. Dessutom kan akuta läckor uppstå som gör att vattentrycket sjunker kraftigt. Vi kan därför inte ta ansvar för att direktanslutna sprinkleranläggningar alltid har önskat tryck och flöde. Meddelande vid avstängning av vatten går ut till fastighetsägaren via Blue ID (SMS). Fastighetsägaren får själv göra de åtgärder som krävs för sitt brandskydd om sprinkleranläggningen är ur funktion p.g.a. driftstörningar på dricksvattenförsörjningen.

Från egen brunn till kommunalt vatten

När du kopplar in kommunalt vatten krävs att din gamla vattenkälla inte kan kopplas ihop med det kommunala. En ventil räcker inte som en barriär - ingen fysisk ihopkoppling får förekomma. Det har förekommit olyckshändelser med magsjuka som följd av att brunnsvatten har blandats med det kommunala dricksvattnet. Därför är det väldigt noga att du som fastighetsägare följer den här viktiga regeln.

Så länge du inte har en fysisk ihopkoppling kan du använda din gamla vattenkälla till exempelvis bevattning.

Läs mer i Tekniskt PM för VA-byggande i Tekniska handboken

Dricksvattenförsörjning till djur

Vid installation av dricksvattenförsörjning till djur ska återströmningsskydd av klass 5 installeras. Detta för att undvika återströmning av förorenat vatten till dricksvattennätet.

Sidan uppdaterad 2024-03-05