Köldmedier

Köldmedier är kemikalier som ska transportera kyla, till exempel propan, ammonikak och olika freoner. Köldmedier skadar och tunnar ut ozon­skiktet.

Du som bedriver yrkesmässig verksamhet och som använder stationära aggregat som innehåller köldmedier omfattas av ett antal regler för hantering av köldmedier.

Till exempel ska alla aggregat på minst 5 ton koledioxidekvivalenter (CO2e) kontrolleras minst en gång varje år. Du ska också skicka in resultatet från kontrollerna (en köldmedierapport) till kommunen varje år om din anläggning är på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Regler för kontroll, rapportering och registrering

Det är enbart certifierad personal som får kontrollera och göra ingrepp i köldmedieaggregat, och som får upprätta rapport över genomförd kontroll.

Kontrollintervall för köldmedieanläggningar

Du som har en köldmedieanläggning utan läckagevarningssystem ska läckagekontrollera med olika intervall beroende på hur stor mängd koldioxidekvivalenter (CO2e) som anläggningen innehåller. Alla aggregat på mer än 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) ska räknas med i den totala mängden köldmedier.

 • Aggregat på 5-50 ton CO2e ska kontrolleras var 12:e månad.
 • Aggregat på 50-500 ton CO2e ska kontrolleras var 6:e månad.
 • Aggregat på över 500 ton CO2e ska kontrolleras var 3:e månad.
 • Aggregat med mer än 300 kg köldmedier ska kontrolleras en gång per 3 månader

Exempel:
Om anläggningen kontrollerades den 13 februari 2016 och är på 22 ton CO2e så ska nästa kontroll ske senast den 13 februari 2017. För en anläggning på 300 ton CO2e som kontrollerades den 13 februari 2016 gäller att nästa kontroll ska ske senast den 12 augusti 2017.

Anläggningar med läckagevarningssystem

Om din anläggning har läckagevarningssystem är kontrollintervallen dubbelt så långa som i punktlistan ovan.

Exempel:
Om en anläggning på 22 CO2e med läckagevarningssystem kontrollerades den 1 februari 2016 så ska nästa kontroll ske senast den 1 februari 2018.

Aggregat som läckt och åtgärdats

Om ett aggregat läckt och läckaget åtgärdats måste aggregatet kontrolleras inom en månad från åtgärden.

Köldmedierapport - för anläggningar på 14 ton CO2e eller mer

För anläggningar på 14 ton CO2e eller mer gäller att resultatet av kontrollerna (köldmedierapporten) måste skickas till kommunens miljö- och samhällsnämnd senast den 31 mars efterföljande år, till exempel senast 31 mars 2016 för kontrollåret 2015.

Det är den som står som ägare den 1 januari innevarande år som är ansvarig för att skicka in kontrollrapporten, oavsett om den personen varit verksamhetsutövare under det kalenderår som rapporten avser.

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året, till exempel om ett aggregat skrotats. Dessutom ska rapporten redovisa vilka mängder köldmedier som installerats, fyllts på eller tagits om hand. Mängderna ska anges i CO2e.

Vad ska en köldmedierapport innehålla?

Årsrapporten ska innehålla:

 • operatörens namn, fastighetsbeteckning, adress där anläggningen finns, kontaktuppgifter och faktureringsadress.
 • datum för läcksökning och uppföljande kontroller, samt vilken certifierad kylentreprenör som kontrollerat.
 • Påfylld och omhändertagen mängd köldmedia, om påfyllning eller omhändertagande skett.
 • Förändringar med aggregaten, om de skrotats eller bytts ut.
 • operatörens underskrift (detta godkänner rapporten), samt kontaktuppgifter till denne.

Enbart köldmedier i utrustning som omfattas av kravet på återkommande kontroll ska räknas in i den sammanlagda köldmediemängden. Den årliga rapporteringen omfattar inte privata hushåll.

Miljösanktionsavgift

Om du inte utför kontrollen enligt kontrollintervallen kan ni få en miljösanktionsavgift. Om den årliga rapporten inte lämnas in i tid utgår också en miljösanktionsavgift.

Installera eller konvertera köldmedieanläggning

Om din anläggning - exempelvis kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer måste du registrera den hos oss.

För att registrera en köldmedieanläggning ska du ta kontakt med Kundcenter, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Förbjudna köldmedier

 • CFC är förbjudet att använda från och med den 1 januari år 2000. Undantag för små enhetsaggregat med en köldmediemängd av 900 g eller mindre får fortsätta att brukas så länge anläggningen brukas på samma plats.

 • HCFC är förbjudet att använda från och med den 1 januari 2015. Befintlig kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med högst 3 kilo köldmedier är tillåtet att använda även efter 2015.

 • HFC - ännu inga förbud mot påfyllning och användning.

Kommunens tillsyn av köldmedier

Miljö- och samhällsnämndens tillsyn omfattar bland annat granskning och handläggning av anmälningar, kontrollrapporter, egenkontroll samt inspektioner av köldmedieanläggningar.

Vi kontrollerar även kylserviceföretagens behörigheter, samt deras hantering och lagring av köldmedier.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-05-23