Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn

För att finansiera miljö- och hälsoskyddstillsynen har kommunen rätt att ta ut avgifter av de verksamheter som vi kontrollerar. Avgifterna baseras på en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Observera att du som driver en livsmedelsverksamhet omfattas av en annan taxa - livsmedelstaxan. Läs mer om livsmedelsverksamheter.

Varje verksamhet betalar avgift utifrån vilka förutsättningar som finns i just den verksamheten, eftersom det styr hur mycket kontroll vi behöver göra i en enskild verksamhet. Alla avgifter utgår dock från samma taxa, det är hur mycket tid kommunen behöver lägga ner på varje verksamhet som varierar.

Timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken beslutas av kommunfullmäktige och revideras varje år. För 2024 är taxan 1 378 kronor per timme.

Du har rätt att överklaga ett avgiftsbeslut​

Tycker du att din avgift är felaktig? Du har rätt att överklaga kommunens avgiftsbeslut inom tre veckor från att du tagit del av det.

Du skickar in ditt överklagande till miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun, men överklagandet ska vara ställt till länsstyrelsen.

I ditt avgiftsbeslut finns information om hur du ska göra för att överklaga. Du kan också kontakta oss om du behöver hjälp.

Vad ingår i avgiften och när betalar jag?

Den tillsynstid din verksamhet har, och därmed den avgift du betalar, handlar inte bara om tiden som själva inspektionsbesöket hos dig tar. I tillsynstiden ingår även annat arbete som miljö- eller hälsoskyddsinspektören gör kring din verksamhet, till exempel:

  • inläsning av material
  • kontakt med berörda parter
  • vidareutbildning
  • administration, som diarieföring, rapportskrivning och liknande
  • förberedelse för besök

Du som har en årlig tillsynsavgift betalar samma avgift varje år. Avgiften fördelas jämnt för varje år, tillsynstiden som vi lägger på din verksamhet kan dock variera. För att underlätta vårt arbete och kunna arbeta projektbaserat har vi möjlighet att fördela tillsynstiden över tre år.

Exempel: Du har fått ett tillsynsbeslut på två timmar årligen och betalar därmed avgift för två timmar varje år. Din verksamhet kan dock få 0 timmar tillsyn det första året, 0 timmar det andra året, men 6 timmar det tredje året. Du betalar dock fortfarande bara för två timmar varje år.

Du som inte fått beslut om årlig avgift betalar avgift per timme nedlagd tid efter utförd tillsyn.

Vi skickar ut fakturor till de verksamheter som har årlig avgift under det första kalenderhalvåret. Fakturorna har 30 dagars betalningstid.

Varför ska jag som företagare betala för kontrollen?

Tanken med avgiftsfinansierad tillsyn är att kostnaderna i huvudsak ska betalas av de verksamheter som enligt lagen kräver tillsyn, och inte tas från skattekollektivet.

Avgifterna som Östersunds kommun tar ut av verksamheterna täcker ungefär 65 % av kostnaderna för vårt tillsynsarbete. Resterande, ca 35 %, är skattefinansierade.

Varje kommun fastställer sin egen taxa och sin egen grad av avgiftsfinansiering, därför kan taxan för tillsyn variera från kommun till kommun.

"Förorenaren betalar" - principen bakom avgiftsfinansierad tillsyn

Principen bakom avgiftsfinansierad tillsyn kallas "förorenaren betalar" (på engelska PPP - Polluter Pays Principle) och används inom hela EU. Syftet med principen är att den som har en verksamhet som påverkar miljön eller människors hälsa ska betala för den tillsyn som behövs i verksamheten.

Syftet är också att avgifterna ska bli så rättvist fördelade som möjligt, att verksamheter med lägre risk och mindre omfattning ska betala mindre i avgift än större verksamheter med större miljö- och hälsoskyddspåverkan.

Har du frågor om din avgift? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Sidan uppdaterad 2024-05-27