Kemikalier för företag

Kemikalier finns överallt i vår omgivning och är många gånger livsviktiga för oss människor. Men kemikalier kan orsaka stora skador och problem för djur, växter eller människor. Därför omfattas kemikalie­hantering av ett antal regler.

Du som använder eller säljer kemikalier i din verksamhet får här veta mer om vilka skyldigheter du har och hur kommunen bedriver tillsyn inom kemikalieområdet.

Har du frågor som rör kemikalier, gifter eller andra farliga ämnen? Kontakta oss för mer information.

Produktvalsprincipen - ersätt skadliga produkter med mindre farliga

Enligt miljöbalkens hänsynsregler gäller den så kallade produktvalsprincipen för kemikalier. Produktsvalsprincipen, eller substitutionsprincipen som den också kallas, innebär att du ska undvika att sälja eller använda produkter som kan vara skadliga för människor eller för miljön om produkterna kan ersättas med andra, mindre farliga produkter.

Miljöbalkens hänsynsregler på webbplatsen Notisum.

Kemikalier​ måste märkas

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter eller biotekniska organismer till Sverige och sätter ut dem på marknaden är du skyldig att lämna information om vilka risker som finns med produkten och hur den kan hanteras på ett säkert sätt.

Informationen ska stå på förpackningen i form av en etikett eller liknande. Märkningen ska vara på svenska för produkter som säljs i Sverige.

Om du levererar en kemisk produkt till en yrkesmässig användare har användaren rätt att få ett så kallat säkerhetsdatablad. Läs mer under Läs mer om Reach-förordningen hos Kemikalieinspektionen.

Vad ska finnas med i märkningen?​

Märkningen ska vara på svenska och innehålla ett antal uppgifter om bland annat ett piktogram, specifika ord, uppgifter om volym och farliga ämnen och liknande.

Hos Kemikalieinspektionen finns detaljerad information om hur du som företagare ska märka dina kemikalier.

Märkning på förpackningar hos Kemikalieinspektionen


Flyktiga organiska föreningar (VOC)

Färger, lacker och produkter för fordonslackering som innehåller så kallade flyktiga organiska föreningar (VOC) kräver särskild märkning.

Mer information om regler gällande VOC .

Särskilt farliga kemikalier​ kräver tillstånd

Vissa kemikalier räknas som särskilt farliga, och kräver tillstånd av Länsstyrelsen både för privat bruk och för försäljning.

Läs mer om vilka tillstånd särskilt farliga kemikalier kräver hos Kemikalieinspektionen.

Sök tillstånd för särskilt farliga kemikalier hos Länsstyrelsen

Reach-förordningen - den nya kemikalie­lagstiftningen​

Reach-förordningen är EU:s kemikalielagstiftning som trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007. Förordningen införs stegvis och börjar gälla fullt ut 2018. Reach-förordningen ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde innan den 1 juni 2007 i både Sverige och EU.

Mer information om vad Reach-förordningen innebär för dig som företagare finns på Kemikalieinspektionens webbplats.

Läs mer om Reach-förordningen hos Kemikalieinspektionen

Vår tillsyn av kemikaliehantering i företag

Du hittar mer information om hur Östersunds kommun arbetar med kemikalietillsyn och annan tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet på sidan Tillsynsarbete inom miljö och hälsa.

Sidan uppdaterad 2024-03-04