Riktvärden för utsläpp av dagvatten eller annat förorenat vatten

Utsläpp av dagvatten eller annat förorenat vatten kan uppstå vid olika typer av verksamheter. Östersunds kommun har tagit fram riktvärden som gäller om du behöver Pdf, 2 MB. avleda förorenat vatten till dagvattennätet eller annat mottagande vattenområde (recipient). Riktlinjerna ska hjälpa dig som driver företag eller är fastighetsägare.

Två personer sitter i varsin kajak och paddlar fram över Storsjöns stilla vatten. I bakgrunden syns gröna skogar och en blå himmel.

Skydda våra vatten

För att säkerställa att vi i Östersunds kommun har ett dricksvatten av god kvalitet har vi tagit fram riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten. Att tillämpa riktvärdena vid utsläpp av förorenat vatten är en viktig del i att skydda och minska negativ påverkan på våra sjöar och vattendrag och för att nå god ekologisk och kemisk status i vattenförekomsterna. Att klassificera olika vattenförekomster med kemisk och ekologisk status är en del av den nationella vattenförvaltningen.

Riktlinjerna är tänkta att vara till hjälp för dig som driver företag eller är fastighetsägare så att du vet vilka krav som Östersunds kommun ställer om förorenat vatten behöver avledas till dagvattennätet eller till en annan recipient.

Varför riktvärden och hur fungerar det?

Utgångspunkten för riktvärdena är att begränsa föroreningen vid källan för att minska föroreningsbelastningen i våra vatten. Riktvärdena är generella och ska fungera för många olika typer av verksamheter. Utgångsläget är att riktvärdena ska tillämpas vid bedömning av både tillfälliga och kontinuerliga utsläpp av förorenat vatten, till både dagvattensystem samt sjöar och vattendrag.

Riktvärdena fastställer de halter som ska vara vägledande vid utsläpp till sjöar och vattendrag samt dagvattennät. Riktvärdena kommer att vara ett stöd vid miljötillsyn och ansökningar av bygglov, detaljplaner och om tillstånd för olika verksamheter.

Riktvärdena är framförallt framtagna för utsläpp till vattenförekomster (sjöar och vattendrag), och inte för utsläpp som infiltrerar via markytan till grundvattnet. Om utsläpp överskrider riktvärdena ska ytterligare reningssteg för utsläppet införas.

I första hand vägledande

Riktvärdena blir juridiskt bindande för en verksamhet när Miljö och hälsa fattar beslut om dem i det enskilda fallet. Beslutet kan då även ange krav på hur eventuell utsläppskontroll ska ske. I övrigt är riktvärdena vägledande och en rimlighetsavvägning kommer att göras i varje enskilt fall.

Avgränsning - undantag från riktvärdena

Riktvärdena gäller inte för spillvatten som uppkommer inomhus och går till det kommunala spillvattennätet. Riktvärdena gäller inte heller för utsläpp från enskilda avloppsanläggningar som ska rena hushållsspillvatten.

Sjöar och vattendrag

Riktvärdena är lokalt framtagna och i vissa delar recipientspecifika, vilket innebär att de baseras på analysdata från lokala vattenförekomster (sjöar och vattendrag) samt deras miljökvalitetsnormer (kvalitetskrav). Det finns inga nationella riktvärden för utsläpp av förorenat vatten, eftersom bakgrundshalter varierar regionalt. Dessa regionala variationer tillskrivs oftast berggrunds­sammansättning på platsen.

Riktvärden för olika mottagande vattenområden

Specifika mottagande vattenförekomster:

 • Storsjön
 • Semsån/Rannåsbäcken
 • Mjällebäcken (*)
 • Odensalabäcken
 • Lillsjön
 • Inom vattenskyddsområden

Övriga mottagande vattenförekomster:

 • Näkten
 • Locknesjön (*)
 • Indalsälven
 • Långan
 • Hårkan

Resterande vattenförekomster klassas som mindre sjöar och vattendrag.

Riktvärden (totalhalter, μg/l eller mikrogram per liter) för olika mottagande vattenområden.

Utsläppsämnen:

Specifika mottagande vattenförekomster:

Övriga mottagande vattenförekomster:


Arsenik, As

1

1

Bly, Pb

5

25

Kadium, Cd

0,08

0,08

Koppar, Cu

20

20

Krom, Cr

8

8

Kvicksilver, Hg

0,07

0,07

Nickel, Ni

15

15

Zink, Zn

60

60

Oljeindex

500

5000 (500*)

Suspenderat material

25 000

25 000

pH

6-9

6-9

Fosfor

70 (50*)

70 (50*)

Kväve

1 250

1 250

TOC

12 000

12 000

Polyklorerade bifenylter

0,014

0,014

Benso(a)pyren

0,00017

0,00017

Bensen

1

10

Metyl-tert-butyleter (MTBE)

15

25

Poly- och perfloureradealkylsubstanser (PFAS11)

0,09

0,09

PFAS20 + 6:2 FTS (PFAS 21)

0,1

0,1

PFAS4

0,004

0,004

Perfluoroktansulfonsyra (PFOS), totalhalt)

0,00065

0,00065

Tributyltenn (TBT)

0,0002

0,0002

Trikloretylen

10

10

Antracen

0,1

0,1

Flouranten

0,0063

0,0063

Benso(g,h,i)perylen

0,0082

0,0082

Nonylfenoler

0,3

0,3

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

1,3

1,3

Oktylfenol

0,1

0,1

Glyfosat

100

100

*) Mjällebäcken, Locknesjön och övriga mindre sjöar och vattendrag.

Naturligt förhöjda bakgrundshalter och PFAS

I Jämtland har vi naturligt förhöjda bakgrundshalter av flera metaller. Finns det misstanke om att de förhöjda halter påverkar dagvattnet ska särskild hänsyn tas till det vid miljötillsyn och när bedömning om olika tillstånd görs. Det gäller tillexempel i samband med utsläpp av länsvatten*.

I Östersunds kommun har problem med PFAS, högfluorerade ämnen i miljön. Spridningen av PFAS sker framförallt via sjöar och vattendrag. Därför kommer det att vara svårt att klara riktvärdena i vissa delar av kommunen. Vi vill inte att nya verksamheter eller åtgärder ska bidra till ökad spridning av PFAS. Eventuella överskridanden bedöms därför från fall till fall.

* Förklaring länsvatten: regnvatten, inträngande grundvatten och process- eller spolvatten som ansamlas/uppkommer på en arbetsplats exempelvis i samband med markarbeten som schaktning, sprängning och borrning, samt grundvattensänkning. Länsvatten kan vara förorenat i olika grad.

Sidan uppdaterad 2024-06-19