Livsmedelsverksamhet

Här hittar du information för dig som har eller vill starta en livsmedels­verksamhet i Östersunds kommun. Här får du veta vilka tillstånd du behöver, vilka avgifter du ska betala och vad kommunen kan göra för dig.

Östersunds kommun kontrollerar alla livsmedelsverksamheter i kommunen regelbundet. Våra livsmedelsinspektörer arbetar tillsammans med dig för att säkerställa att all mat som serveras i Östersund är säker för konsumenterna.

Avgifter för livsmedelskontroll

När du registrerar din livsmedelsverksamhet hos oss bedömer vi hur många kontroller din verksamhet ska ha per år. Antal kontroller beror på hur stora risker som finns i din verksamhet, hur omfattande verksamheten är och en hel del annat. Beroende av riskbedömningen bedrivs sedan kontroll med en viss frekvens under en femårsperiod. Riskbedömningen gör vi enligt anvisningar från Livsmedelsverket.

Du kan läsa mer om riskbaserad tillsyn på Livsmedelsverkets webbplats

Du betalar för nedlagd tid efter varje genomförd livsmedelskontroll

Fakturan för avgiften för livsmedelskontrollen skickas ut efter att kontrollen är utförd. Under 2022 började vi införa efterhandsdebitering, och från och med 2023 kommer det att helt tillämpas. Det innebär att den fasta årliga avgiften har tagits bort och från och med 2023 får du i stället betala för de livsmedelskontroller som görs i din anläggning, efter att de har utförts.

Hur stor avgift du ska betala beror på hur lång tid kontrollen tar. En ”normalkontroll” tar cirka tre till fyra timmar. Timtaxan för vår kontroll är 1 612 kronor (taxa för 2024). Timtaxan för livsmedelskontrollen i Östersunds kommun beslutades av kommunfullmäktige 2021-12-20, reviderad av miljö- och
samhällsnämnden 2023-12-13.

Den som är registrerad som ansvarig för verksamheten får en faktura på kontrollavgiften. Kom därför ihåg att meddela oss vid ägarbyte, överlåtelse, nytt organisationsnummer eller andra förändringar!

Det är viktigt att meddela oss vid sådana förändringar då vi annars är skyldiga att besluta om sanktionsavgifter vid vissa överträdelser mot livsmedelslagstiftningen.

Avgiften är inte bara för besökstiden hos dig​

Du betalar för den tid livsmedelskontrollen tar. Avgiften avser inte bara den tid vi är ute på ditt företag, utan även den tid det tar för oss att förbereda besöket, göra efterarbete och administrera. Tiden som debiteras dig som livsmedelsföretagare avser den tid kontrollen tog i förberedelser inför kontrollen, tid för kontroll, granskning, begäran om kompletteringar, bedömning samt administrativt efterarbete som att rapportera kontrollen och att skriva en kontrollrapport.

Avgifter för uppföljande kontroll​

Om vi vid något av våra ordinarie tillsynsbesök hos dig hittar avvikelser kan de behöva följas upp med en till kontroll. Du måste då betala för den extra tiden det tar att genomföra den oplanerade kontrollen som vi gör för att följa upp att du har åtgärdat de avvikelser du haft i din verksamhet.

En livsmedelskontroll som ursprungligen inte var planerad kallas för uppföljande kontroll. Timtaxan för uppföljande kontroll är detsamma som för den årliga kontrollavgiften, 1 612 kronor per timme (taxa för 2024).

Vad behövs för att starta livsmedels­verksamhet?

För att få driva en livsmedelsverksamhet måste du anmäla den minst två veckor i förvag till Miljö- och samhällsnämnden som är kontrollmyndighet i Östersunds kommun.

På sidan Starta ny livsmedeslverksamhet kan du läsa mer. 

Tillfällig servering eller försäljning

Du måste anmäla till kommunen i förväg om du ska ha en tillfällig livsmedelsverksamhet, alltså något som inte är återkommande men som ska finnas i tre, eller fler dagar i följd.

Ska du göra något som går utanför din vanliga livsmedelsverksamhet, tillexempel att du tillfälligt ska ha verksamhet i en lokal, på ett evenemang som en festival eller marknad eller liknande förändringar ska även det anmälas till kommunen i förväg.

Använd e-tjänsten Livsmedelsverksamhet - anmäla ny, ändra eller avsluta befintlig livsmedelsverksamhet för att registrera tillfällig livsmedelsanläggning.

Tips & råd för livsmedelshantering vid evenemang och på marknader (pdf) Pdf, 103.6 kB.

Om du är osäker kan du alltid kontakta oss för att få reda på vad som gäller i just ditt fall.

Mer information om livsmedelshygien och regler för tillfälliga och permanenta livsmedelsverksamheter

Livsmedelsverkets webbplats finns information om att starta ett livsmedelsföretag och vilka krav det finns på livsmedelshygien, märkning och spårbarhet som du som verksamhetsutövare ansvarar för att uppfylla. Det finns även massor av annan information samt vägledningar och branschriktlinjer.

Hemleverans och utkörning av mat

Om ditt företag vill erbjuda hemleverans av mat är det viktigt att du skyddar livsmedlen och säkerställer säker hantering även under transporten. Här följer några punkter som ni livsmedelsföretagare behöver komma ihåg när det gäller just hemkörning:

  • Maten ska vara packad eller omsluten på ett sätt så att den skyddas mot kontaminering (förorening).
  • Ta hänsyn till variationer i utomhustemperaturen. Den får inte leda till att livsmedel transporteras i för hög eller för låg temperatur. Vid kortare transporter kan det för varm mat räcka med en värmeisolerande väska och för kall mat en isolerad låda med kylklamp.
  • Livsmedelsverksamheten ska alltid kunna svara på frågor om matens innehåll. Du behöver särskilt säkerställa att du kan återge allergener korrekt till din kund.
  • Ett företag som fraktar livsmedel kontinuerligt och organiserat är att betrakta som livsmedelsföretag och får inte lov att bedrivas utan att först ha anmält verksamheten till Miljö och hälsa.

Hör av dig till oss på Miljö och hälsa om du vill komma igång med hemleverans på 063‑14 30 00.

Egenkontroll

Som verksamhetsutövare måste du ha kunskap om de regler som gäller för just din verksamhet. Det är din skyldighet att se till att konsumenterna får säkra livsmedel som är korrekt märkta och möjliga att spåra.

Därför ska du själv upprätta rutiner för att kontrollera så att din verksamhet hela tiden uppfyller de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen och annan aktuell lagstiftning. Detta kallas egenkontroll.

Kan jag få hjälp med att upprätta rutiner för egenkontroll?

Dina rutiner för egenkontroll utformar du själv, det är målet som är det viktiga: att de livsmedel du säljer eller serverar uppfyller lagkraven på säkerhet, spårbarhet och märkning.

Du har alltså relativt stor frihet att utforma dina rutiner för egenkontroll utifrån de förutsättningar som finns i din verksamhet. Det kommunens livsmedelsinspektörer tittar på när vi kommer på tillsynsbesök är om dina rutiner är tillräckliga för att du ska kunna följa livsmedelslagstiftningen.

Punkter som ofta finns med i egenkontrollen är till exempel rutiner för rengöring, personalens utbildning, temperaturövervakning och en hel del annat.

Livsmedelsverkets webbplats hittar du mer information om vad som ska finnas med i din egenkontroll, där finns också mallar för dig som vill ha hjälp att skapa en struktur för din egenkontroll. Klicka på "Livsmedelsföretag" och "Lokaler, hantering och hygien".

HACCP - vilka risker finns i din verksamhet?

För att producera säkra livsmedel måste du veta vilka risker som finns i din livsmedelsverksamhet och kunna identifiera de steg i tillverknings-, serverings- eller försäljningsprocessen där det finns risk för att maten inte blir säker. Du måste ha rutiner och tillvägagångssätt som förebygger, eliminerar eller reducerar de identifierade farorna i din livsmedelsverksamhet.

För varje råvara och för varje tillverkningssteg måste du göra en faroanalys och upprätta rutiner för hur din verksamhet ska hantera riskerna och vad ni ska göra om det skulle bli problem någonstans. Detta kallas HACCP-arbete, Hazard Analysis and Critical Control Points.

Den som är ansvarig för HACCP i din verksamhet ska vara utbildad inom området.

Du kan läsa mer om HACCP och vilka branschriktlinjer som finns på Livsmedelsverkets webbplats. Klicka på "Livsmedelsföretag" och "Lokaler, hantering och hygien".

Så går en inspektion till

De besök kommunens livsmedelsinspektörer gör hos din verksamhet kan vara både föranmälda och oanmälda. Vi kontrollerar inte bara restauranger utan en rad olika typer av verksamheter, allt från mackar som säljer korv till godisfabriker och livsmedelsdistributörer.

Innan kontrollen​

Vårt arbete börjar på kontoret. Vi tittar till exempel på hur det sett ut i din verksamhet tidigare och vilka risker som finns med just den typ av verksamhet som du bedriver. Vi gör också administrativa förberedelser inför besöket hos dig.

Ibland, men inte alltid, bokar vi tid med dig innan vi kommer på vår inspektion.

På plats hos dig

Vi börjar alltid med att prata igenom upplägget för inspektionen med dig som är ansvarig på plats. Oftast kan vi ha specifika saker vi ska titta på, som temperaturhållning, rengöring eller andra aspekter av din verksamhet.

Därefter går vi, tillsammans med dig, runt i din lokal och tittar på hur det ser ut. Vi mäter till exempel temperaturen i kylar, tittar på hur du förvarar råvaror och att du använder godkända kärl. Vi kan också titta på rutinerna för hygien i din verksamhet, till exempel att det finns möjlighet för personalen att tvätta händerna.

Vi tittar också på att du och din personal har koll på vilka varor som finns i kylar och andra förvaringsutrymmen och att ni vet var varorna kommer ifrån och när de måste kastas.

Även om vi kommer på besök utan att ha bokat tid är du skyldig att låta oss utföra vår kontroll, oavsett om det till exempel är mycket folk på plats eller liknande.

Vi berättar alltid för dig vad vi sett under vår inspektion och du får ett protokoll av oss senast två veckor efter besöket. I protokollet står till exempel om vi hittat några avvikelser vid vårt besök, och vilka avvikelser det i så fall handlar om. Vi informerar också om eventuella avvikelser är så pass allvarliga att vi måste göra en uppföljande kontroll, samt om vi kommer att fatta ett beslut om krav på åtgärder, ett så kallat föreläggande.

Efter besöket​

Efter att vårt kontrollbesök hos dig är över startar vårt efterarbete. Vi dokumenterar vårt besök hos dig och skriver en inspektionsrapport som diarieförs och arkiveras. Inspektionsrapporterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dem om de vill. Vi skickar också en kopia till dig.

Inspektionsrapporten ska du få inom cirka 14 arbetsdagar.

När kontrollen är avslutad skriver vi ett avgiftsbeslut och debiterar dig för den tid kontrollen har tagit. Tiden som debiteras dig som livsmedelsföretagare avser den tid kontrollen tog i förberedelser inför kontrollen, tid för kontroll, granskning, begäran om kompletteringar och bedömning samt administrativt efterarbete som att rapportera kontrollen och att skriva en kontrollrapport.

Om vi har hittat avvikelser som varit så pass allvarliga att vi måste göra ett uppföljande besök hos dig innan nästa ordinarie kontroll gör vi en sådan kontroll relativt snart, oftast inom ett par veckor.

En livsmedelskontroll som ursprungligen inte var planerad kallas för uppföljande kontroll. Du måste betala för den extra tid det tar att för oss att följa upp att du åtgärdat de avvikelser du haft i din verksamhet. Timtaxan för uppföljande kontroll är detsamma som för den årliga kontrollavgiften, 1 612 (taxa för 2024) kronor per timme. Tiden för den uppföljande livsmedelskontrollen avser liksom den planerade kontrollen förberedelser inför kontrollen, tid för kontroll, granskning och bedömning samt administrativt efterarbete som att rapportera kontrollen och att skriva en kontrollrapport.

Sidan uppdaterad 2024-02-29