Riva

Du måste söka rivningslov/rivningsanmälan för att få veta om du har rätt att riva en byggnad eller del av byggnad. Du söker rivnings­lov/rivnings­anmälan via e-tjänst hos Sam­hälls­byggnad på Östersunds kommun.

Börja i god tid

Att riva hela eller delar av en byggnad kräver rivningslov. Är bygg­naden placerad utanför detaljplanelagt område räcker det att du gör en rivnings­anmälan.

Innan du påbörjar din ansökan om rivningslov ska du fundera på om den tänkta rivningsåtgärden uppfyller kraven för rivningslov. Har du till exempel kontrollerat att den följer detaljplan? Det kan finnas skydds­bestämmelser i detaljplan som förbjuder rivning. Din byggnad kan även vara utpekad som kulturhistoriskt värdefull i vårt kultur­miljö­program. Eller vet du att din rivningsåtgärd följer Plan- och bygglagens generella regler och Boverkets byggregler?

För att besvara dessa frågor kan du nyttja följande tjänster:

Beroende på hur rivningsåtgärden ser ut – och om den följer gällande detalj­plan, kan vi också behöva ta in synpunkter från sakägare som exempelvis grannar.

Så mycket kostar det

Du betalar för själva handläggningen av ärendet. Kostnaden baseras på vilken typ av lov du ansöker om samt hur stor yta ärendet avser.

Skulle vi få problem att handlägga din ansökan på grund av exempelvis undermåliga ritningar kan ärendet behöva avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift.

Så mycket kostar ett rivningslov eller en anmälan

Så lång tid tar det

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut – det skiljer sig åt mellan olika ärenden. Men normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

Handläggningstiden för rivningslov är max 10 veckor. För rivning får du ofta beslut inom 2-4 veckor. I vissa fall kan vi förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor. I så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan i god tid!

Tänk på följande

Du behöver skicka in handlingar tillsammans med ansökan om rivnings­lov/rivnings­anmälan. I vår guide för att riva kan du läsa om vilka handlingar som krävs.

Rivningslovet gäller i fem år från att lovet har vunnit laga kraft. Du måste påbörja åtgärden inom två år och slutfört den inom fem år. Rivnings­anmälan gäller i två år. Du får dock inte påbörja åtgärden förrän du har fått ett startbesked.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Skicka in din ansökan

Du ansöker om rivningslov/rivningsanmälan via vår e-tjänst. E-tjänsten avgör automatiskt om det är en anmälan eller ett lov som du ska lämna in. I e-tjänsten får du också hjälp att avgöra vilka uppgifter och handlingar du behöver lämna in för just den specifika åtgärd du vill göra.

Detta händer sen

I vår guide hittar du information om vad som händer när du väl lämnat in din ansökan. Där hittar du information om alla steg i bygglovsprocessen.

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2023-12-20