Publicerad 2024-04-09

Räkna ut ungefärlig anläggningsavgift

Några saker att tänka på

  • Beräkningen är en preliminär prisindikation. Den faktiska avgiften fastställs när Avfall VA anvisat förbindelsepunkten och utifrån då gällande va-taxa.
  • Vilka vattentjänster som kan anslutas beror på vilket/vilka verksamhetsområden fastigheten ingår i. Se kartan.
  • Beräkningen baserar sig på 2024 års taxa för vatten och avlopp.
  • Beräkningen kan användas för bostadsfastigheter, men inte för "annan fastighet" som till exempel idrottsplatser.
Vilka tjänster vill du ansluta? Välj en eller flera.

Ange tomtyta i kvadratmeter, det är ofta samma som fasighetens yta, (areal).

Enfamiljshus, lägenhet eller ett gästhus räknas som en bostadsenhet. För verksamhetslokaler räknas varje påbörjad 150-tal kvadratmeter som en bostadsenhet.

Ordförklaringar

Avloppsvatten - ett samlingsbegrepp för flytande orenligheter från hushåll, industrier och annan mänsklig verksamhet som samlas upp i avloppsystem. Spillvatten och dagvatten är olika typer av avloppsvatten.

Dricksvatten - vattenförsörjning, för normal hushållsanvändning.

Spillvatten - avloppsvatten från kök, badrum och toaletter samt från verksamheter och industrier. Spillvatten leds via ledningar till reningsverk där det renas innan det släpps ut i naturen igen.

Dagvatten - regn- och smältvatten från hustak och gator. I tätbebyggda områden är dagvattnet förorenat av bland annat avgaser, bränslerester, oljor och smörjmedel, asfalt, m.m. Dagvatten leds via separata dagvattenledningar ut i omgivande sjöar och vattendrag.

VA - vatten och avlopp där avlopp är samlingsbegrepp, se ovan.

Bostadsenhet motsvaras av lägenhetsavgift.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-09