Förorenad mark

Här finner du information om vad du ska göra om du upptäcker en förorening i mark, eller om du vill sanera förorenad mark eller göra markarbeten där det finns föroreningar i marken.

Föroreningar kan finnas i marken sedan lång tid tillbaka och utgör sällan någon akut hälso- eller miljörisk. Däremot kan föroreningar i marken på längre sikt orsaka mycket stora skador för både människors hälsa och miljön.

Har du frågor om förorenad mark och hur du ska gå tillväga med det? Det är alltid bra om du kontaktar oss innan du påbörjar någon åtgärd över huvud taget som rör föroreningar i marken.

Vad ska jag göra om jag upptäckt förorenad mark?​

Du som äger eller använder en fastighet är enligt lag skyldig att meddela kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning om du upptäckter eller orsakar föroreningar i marken.

Du är också skyldig att meddela om det skett en olycka som medför en miljöförorening.

I vissa fall kan du även behöva skicka in en skriftlig anmälan.

Vem är ansvarig för att sanera förorenad mark?​

Den som är ansvarig för efterbehandlingen av ett förorenat område är i första hand den som bedrivit en verksamhet (verksamhetsutövaren) eller den som vidtagit en åtgärd som lett till föroreningen.

Om ingen sådan finns kan även fastighetsägaren bli ansvarig för att efterbehandla det förorenade området. Kommunens miljö- och samhällsnämnd kan utreda vem som har ansvaret för efterbehandling av ett förorenat område.

Hur gör jag om jag ska sanera?

Du måste alltid ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning innan du ska:

  • Påbörja ett saneringsarbete i ett förorenat området
  • Påbörja markarbeten i ett förorenat område, till exempel grävning eller schaktning.

I vissa fall kan du även behöva göra en skriftlig anmälan till kommunen. För mer information, kontakta oss.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-17