Förorenad mark

Här finner du information om vad du ska göra om du upptäcker en förorening, vill sanera förorenad mark eller göra markarbeten där det finns föroreningar i marken.

Har du frågor om förorenad mark och hur du ska gå tillväga med det? Det är alltid bra om du kontaktar miljö och hälsa innan du börjar med någon åtgärd över huvud taget som rör föroreningar i marken.

Föroreningar kan finnas i marken sedan lång tid tillbaka och är sällan någon akut hälso- eller miljörisk. På längre sikt kan föroreningar i marken orsaka mycket stora skador för både människors hälsa och miljön. I Sverige finns det idag cirka 85 000 områden med känd eller misstänkt förorening. Länsstyrelsen i Jämtland har identifierat 578 misstänkt förorenade områden (MIFO-objekt) i Östersunds kommun. Av dessa är 155 st klassade enligt MIFO (metodik för inventering).

Föroreningarna kommer framför allt från tidigare industrier. Till exempel från kemisk industri, massa- och pappersindustri och träimpregnering som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten.

Arbetet med förorenade områden är en viktig del av att uppfylla miljömålet Giftfri miljö. Den övergripande nationella målsättningen är att senast till år 2050 ska alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller miljön vara åtgärdade. Årtalet 2050 närmar sig och många områden återstår fortfarande. För att öka åtgärdstakten har en strategi för förorenade områden tagits fram i Östersunds kommun.

Vad ska jag göra om jag upptäckt förorenad mark?​

Du som äger eller använder en fastighet är enligt lag skyldig att meddela kommunen om du upptäckter eller orsakar föroreningar på fastigheten. Sådana upplysningar ska lämnas till Samhällsbyggnad, miljö och hälsa.

Du är också skyldig att meddela om det skett en olycka som medför en miljöförorening.

I vissa fall kan du även behöva skicka in en skriftlig anmälan.

Vem är ansvarig för att sanera förorenad mark?​

Den som är ansvarig för efterbehandlingen av ett förorenat område är i första hand den som har haft en verksamhet (verksamhetsutövaren) eller den som har gjort något som lett till föroreningen.

Finns det ingen sådan kan även fastighetsägaren bli ansvarig för att efterbehandla det förorenade området. Kommunens miljö- och samhällsnämnd kan utreda vem som har ansvaret för efterbehandling av ett förorenat område.

Kommunens ansvar

Inom kommunen är det Samhällsbyggnad, miljö och hälsa, som har tillsyn över förorenade områden inom Östersunds kommun. Miljö och hälsa ansvarar bland annat för att granska och besvara de upplysningar och anmälningar om förorenad mark som kommer in.

Miljö och Samhällsnämnden beslutade under 2018 om riktlinjer och handlingsplan för arbete med förorenade områden. I enlighet med dessa så har miljö och samhällsnämndens egeninitierade tillsyn mot MIFO-objekt inom kommunen ökat under 2019. Detta innebär att kända MIFO-objekt utreds för att undersöka vem som ansvarar för att undersöka potentiellt förorenade områden.

När behövs en markundersökning?

Om du på något sätt nyttjar, gräver eller vill exploatera ett område kan du behöva ta reda på om marken är förorenad.

  • Inför Grävarbeten. Innan du börjar gräva där du vet eller misstänker att det finns föroreningar, måste du undersöka marken.
  • I samband med nedläggning av verksamhet. Om du planerar att lägga ner eller avveckla en verksamhet behöver du ta reda på om du har orsakat några föroreningar som kan behöva saneras.
  • Vid ändring av verksamhet eller markanvändning. Om du vill ändra inriktning på din verksamhet eller använda din fastighet på ett nytt sätt kan det betyda att du behöver undersöka och eventuellt sanera marken eller byggnaderna. Detta eftersom en ändring av verksamhet eller fastighets nyttjande kan innebära att människor kommer att vistas i området på ett annat sätt än innan.
  • I samband med fastighetsöverlåtelse. Det är viktigt för både köpare och säljare att ta reda på om marken är förorenad och om den behöver saneras i samband med fastighetsöverlåtelse. Den som har orsakat en förorening är i första hand ansvarig för föroreningen men även den som köper en fastighet köper på sig ett ansvar.
  • I samband med framtagande av detaljplan. Innan ett område kan bebyggas behöver kommunen och den som vill exploatera ta reda på om marken innehåller föroreningar som måste åtgärdas.

Hur gör jag om jag ska sanera?

Du måste alltid ta kontakt med miljö och hälsa innan du ska:

  • Påbörja ett saneringsarbete i ett förorenat området. Saneringsarbeten är anmälningspliktiga enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska innehålla de uppgifter som miljö och samhällsnämnden behöver för att bedöma om saneringen kommer att göras på ett godtagbart sätt. Du kan använda blanketten för anmälan enligt 28 § förordning (1998:899)PDF
  • Anmälan ska innehålla de uppgifter som miljö och samhällsnämnden behöver för att bedöma om saneringen kommer att bedrivas på ett godtagbart sätt.
  • Påbörja markarbeten i ett förorenat område, till exempel grävning eller schaktning.

I vissa fall kan du även behöva göra en skriftlig anmälan till kommunen. För mer information, kontakta miljö och hälsa.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-02-21