Förorenad mark

Här finner du information om vad du ska göra om du upptäcker en förorening, vill sanera förorenad mark eller göra markarbeten där det finns föroreningar i marken.

Om du som entreprenör, fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet upptäcker en misstänkt förorening är du skyldig att omgående informera Samhällsbyggnad, miljö och hälsa. Ring kommunens Kundcenter på telefon 063-14 30 00 och be att få tala med miljö och hälsa.

Om du upptäcker en förorening i mark eller grundvatten när du gräver ska arbetet omedelbart stoppas och du ska omgående kontakta Samhällsbyggnad, miljö och hälsa. För att få fortsätta gräva i ett förorenat område behövs en skriftlig anmälan.

Om du behöver skicka in en skriftlig anmälan så kan du använda blanketten för anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd alt. upplysning enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken. Blanketten skickas till Östersunds kommun, Miljö- och samhällsnämnden, 831 82 Östersund.

Miljö och hälsa återkopplar med synpunkter på om det krävs åtgärder och kan ställa krav på att den som är ansvarig ska undersöka och vid behov åtgärda föroreningen.

Hur gör jag om jag ska sanera?

Innan du ska påbörja sanering eller markarbeten i ett förorenat område behöver du i god tid lämna in en anmälan till Samhällsbyggnad, miljö och hälsa. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som miljö och hälsa behöver för att bedöma om saneringen kommer att bedrivas på ett godtagbart sätt. Miljö och hälsa granskar och svarar på anmälan och kan vid behov besluta om villkor för saneringen.

För mindre saneringsarbeten kan du använda blanketten för anmälan enligt 28 § förordning (1998:899).

Som stöd för vad anmälan ska innehålla kan denna checklista användas.

Anmälan skickas till Östersunds kommun, Miljö- och samhällsnämnden, 831 82 Östersund.

Efter utförd sanering ska en slutredovisning skickas in till miljö och hälsa. Miljö och hälsa granskar slutredovisningen och skickar ett skriftligt svar. Slutredovisningen ska bland annat innehålla en beskrivning av saneringsarbetet, resultat samt bedömning och slutsatser. Ofta bifogas en situationsplan över området, analysprotokoll, fotodokumentation och mottagningskvitto för omhändertagna massor.

Som stöd kan denna checklista användas.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-03-25