Ändra användning av byggnad

Du måste söka bygglov för att få veta om du har rätt att ändra användningen av en byggnad. Bygglovet söker du via e-tjänst hos Sam­hälls­byggnad på Östersunds kommun.

Börja i god tid

Mindre förändringar i en byggnads användningsområden kräver inte bygglov, till exempel om du vill göra om en förskola till en skola.

Kravet på bygglov gäller för avsevärda ändringar, som exempelvis:

  • En förskola görs om till ett kontor, bostad, café eller restaurang
  • En bostad görs om till ett kontor eller hotell
  • Ett kontor görs om till en butik, ett hotell eller en verkstad
  • En butik görs om till restaurang eller café

Innan du påbörjar din ansökan om bygglov ska du fundera på om den tänkta byggnads­åtgärden uppfyller kraven för bygglov. Har du till exempel kontroll­erat att byggnads­åtgärden följer detaljplan? Eller att den följer Plan- och bygglagens generella regler och Boverkets bygg­regler? Din byggnadsåtgärd kan även kräva ändring av detaljplan eller lantmäteriförättning.

För att besvara dessa frågor kan du nyttja följande tjänster:

Beroende på hur byggnadsåtgärden ser ut – och om den följer gällande detaljplan, kan vi också behöva ta in synpunkter från sakägare som exempelvis grannar.

Så mycket kostar det

Du betalar för själva handläggningen av ärendet. Kostnaden baseras på vilken typ av lov du ansöker om samt hur stor yta ärendet avser.

Skulle vi få problem att handlägga din ansökan på grund av exempelvis undermåliga ritningar kan ärendet behöva avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift.

Så mycket kostar ett bygglov eller en anmälan

Så lång tid tar det

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut – det skiljer sig åt mellan olika ärenden. Men normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

Handläggningstiden för bygglov är max 10 veckor. För bygglov enligt detaljplan är målet 3 veckor. För ändrad användning får du ofta beslut inom 2-6 veckor. I vissa fall kan vi förlänga hand­läggnings­tiden med ytterligare tio veckor. I så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan i god tid!

Tänk på följande

För att vi ska kunna handlägga ditt bygglov krävs ritningar för att bedöma om åtgärden är lämplig. Ritningarna till bygglovet ska vara:

  • fackmässigt utförda
  • måttsatta
  • i skala
  • samt ange fastighetsbeteckning.

Dåligt utförda ritningar kan innebära att vi behöver avvisa ärendet. Ett avvisat ärende medför en särskild avvisningsavgift.

När du ansöker om bygglov för ändrad använding innebär det ofta om­bygg­na­tioner av befintlig byggnad och därför är det viktigt att du även lämnar in handlingar om hur det ser ut idag så att vi kan jämföra med de om­bygg­na­tioner du vill göra. Dessa ritningar kallas ofta uppmätnings­ritningar.

Bygglovet gäller i fem år från att lovet har vunnit laga kraft. Du måste påbörja åtgärden inom två år och slutfört den inom fem år. Du får dock inte påbörja åtgärden förrän du har fått ett startbesked. Du får inte börja använda bygg­naden för det nya ändamålet förrän du fått ett slutbesked.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Skicka in din ansökan

Du ansöker om bygglov via vår e-tjänst. I e-tjänsten får du hjälp att avgöra vilka uppgifter och handlingar du behöver lämna in för just den specifika åtgärd du vill göra.

Detta händer sen

I vår bygglovsguide hittar du information om vad som händer när du väl lämnat in din ansökan. Där hittar du information om alla steg i bygg­lovs­processen.

Bygglovsguide: Ändra vad en byggnad används till

Övrigt att tänka på

Övriga tillstånd som du kan behöva söka

Här följer tips på några tillstånd som du också kan behöva söka om du ska:

Sidan uppdaterad 2023-12-20