Fastighetsägarens ansvar

Du som äger en fastighet har ett stort ansvar för att undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön. Det gäller oavsett om du är fastighetsägare till flerbostadshus eller en bostadsrättsförening.

Fastighetsägares ansvar inom områdena miljö och hälsa regleras i miljöbalkens nionde kapitel. Läs mer på Notisums webbplats .

Vad innebär fastighetsägarens ansvar?​

Fastighetsägares ansvarar regleras i miljöbalkens nionde kapitel. Ansvaret innebär att du som fastighetsägare ska se till så att fastigheten fungerar som den ska och inte medför risker för de boendes hälsa eller för miljön.

Som fastighetsägare ska du till exempel ha en fungerande egenkontroll, alltså ha upprättat rutiner för hur du kontrollerar att din fastighet uppfyller miljöbalkens krav och rutiner för hur du förebygger olägenheter för människors hälsa och miljön. Läs mer på sidan Egenkontroll.

Vilka områden gäller lagstiftningen för?​

Generellt sett kan man säga att du som fastighetsägare ansvarar för fastighetens tekniska standard och säkerhet både inomhus och utomhus. Det innefattar ansvar inom en rad olika områden, som till exempel:

Vilken roll har kommunen?​

Kommunen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Det betyder att det i Östersunds kommun är kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer som, på uppdrag av miljö- och samhällsnämnden, ska se till så fastighetsägare i kommunen följer miljöbalkens krav på bland annat förebyggande arbete och egenkontroll.

Om du som fastighetsägare inte tar ditt ansvar för att till exempel undanröja en störning som orsakar olägenhet för människors hälsa eller för miljön kan vi, antingen på vårt eget initiativ eller på grund av att någon gjort en anmälan om olägenhet till kommunen, utreda om du försökt avhjälpa störningen. Om vi finner att du inte gjort det kan vi förelägga dig om att vidta åtgärder. Du kan också bli tvungen att betala miljösanktionsavgift.

Sidan uppdaterad 2023-09-21