Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

I nästan alla byggnader måste man göra en funktionskontroll av ventilationen minst en gång, men ofta återkommande. Kontrollen kallas OVK, vilket står för "obligatorisk ventilationskontroll".

OVK är reglerat i Plan- och bygglagen. Man måste vara certifierad funktionskontrollant för att få utföra en OVK.

Syftet med obligatoriska ventilationskontroller är att undersöka så att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande. Ett bra ventilationssystem innebär en förbättrad inomhusmiljö och mindre risk för hälsoproblem kopplade till dålig luft inomhus.

Lämna in OVK-protokoll

Du kan lämna in nya och gamla OVK-protokoll i vår e-tjänst Lämna in och hämta OVK-protokoll. E-tänsten kan användas av dig som besiktningsman, fastighetsägare eller myndighet. Du kan även ta fram tidigare protokoll genom att söka på fastighet.

Hur ofta måste jag göra en obligatorisk ventilationskontroll, OVK?

Om du har ett en- eller tvåfamiljshus räcker det att göra en OVK när huset är nybyggt, eller när du installerat ett nytt ventilationssystem.

För alla andra byggnader måste man göra OVK regelbundet, med mellan 3 och 6 års mellanrum.

Hur ofta du måste göra en OVK beror på vilken typ av byggnad det handlar om och vilket ventilationssystem som finns i byggnaden.

Läs mer om vilka intervaller som gäller för olika byggnader och ventilationssystem i Boverkets broschyr Krav på funktionskontroll av ventilationssystem.

Hur hittar jag certifierad funktionskontrollant för min byggnad?​

Certifierade funktionskontrollanter hittar du på hemsidan hos de företag som utfärdar certifieringar; Kiwa Sverige eller RISE

När du anlitar en funktionskontrollant för att göra OVK hos dig, tänk på att kontrollera så personen har den behörighet som krävs för just din byggnad och ditt ventilationssystem.

Vad händer efter att kontrollen är gjord?

När en funktionskontrollant utfört en OVK i din byggnad får du ett protokoll med resultatet. Kontrollanten skickar även ett exemplar av protokollet till Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun.

Du får också ett intyg av kontrollanten på att obligatorisk ventilationskontroll är utförd i din byggnad och vilket datum kontrollen gjordes. Du ska sätta upp intyget på väl synlig plats, till exempel i trapphuset eller entrén.

Om funktionskontrollanten upptäcker allvarliga brister i din ventilation kommer han eller hon ange åtgärder som du måste vidta inom en viss tid.

Vad händer om jag inte gör en OVK i tid eller inte åtgärdar brister i tid?

Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun ska se till så fastighetsägare i kommunen följer reglerna om OVK, men även att funktionskontrollanterna utför sitt arbete på ett korrekt sätt.

Om en fastighetsägare inte följer reglerna för OVK kan kommunen förelägga fastighetsägaren om att vidta åtgärder. Föreläggandet kan också vara förenat med ett vite.

Sidan uppdaterad 2024-02-22